Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
nauczyciel rehabilitant
Miejsce pracy:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Termin składania dokumentów:
2017-08-22 13:00
Status naboru:
dokonano wyboru

Ogłoszenie o naborze nr 3/2017

z dnia 8 sierpnia 2017 r.

opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej

Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy

www.bip.edu.bydgoszcz.pl

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy nauczyciela – rehabilitanta.

 

Nazwa i adres jednostki:

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2

ul. Gawędy 5

85-792 Bydgoszcz

tel. 52 322 80 32

 

Stanowisko: nauczyciel rehabilitant w zespole wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Wymiar zatrudnienia: 4/20 etatu

 

Czas trwania umowy: umowa na czas określony – rok szkolny 2017/2018

 

Wymagania związane ze stanowiskiem:

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. A. Niezbędne:
 • posiada wykształcenie wyższe w zakresie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej oraz przygotowanie pedagogiczne,
 • posiada obywatelstwo polskie,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne,
 • stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela – rehabilitanta,

 

 1. B.Dodatkowe:
 • posiada doświadczenie w pracy z małymi dziećmi, szczególnie do 3 roku życia,
 • ukończyła kursy m.in.: NDT–Bobath Baby, integracja sensoryczna, kinesiology taping, masaże specjalistyczne

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ich indywidualnymi programami terapeutycznymi,
 • udzielanie instruktażu i porad rodzicom oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 • kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego,
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, a także nie toczy się przeciwko kandydatowi postepowanie dyscyplinarne.
 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku rehabilitanta,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgonie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela rehabilitanta
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia),

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty należy złożyć pocztą lub osobiście w sekretariacie poradni przy ul. Gawędy 5, 85-792 Bydgoszcz do dnia 22 sierpnia 2017 r. do godz. 1300.
 • dokumenty, które wpłyną po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
 • dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: ”Nabór na stanowisko rehabilitanta”.
 • z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne.
 • dokumenty kandydatów nie zakwalifikowanych na w/w stanowisko będzie można odbierać w sekretariacie poradni do dnia 31 sierpnia 2017 r.
 • dokumenty nie odebrane w ww. terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Wynik naboru:

Pani Marta Przybylak zam. Bydgoszcz spełniła wymagania niezbędne i dodatkowe na w/w stanowisko.

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data wytworzenia:
  2017-08-08
  Wprowadził do BIP:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data publikacji w BIP:
  2017-08-08 09:42:38
  Liczba pobrań:
  90
 • Informację wytworzył:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data wytworzenia:
  2017-08-08
  Wprowadził do BIP:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data publikacji w BIP:
  2017-08-08 09:42:38
  Liczba pobrań:
  78
Informację wytworzył:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Data wytworzenia:
2017-08-08
Odpowiedzialny:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Wprowadził do BIP:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Data publikacji w BIP:
2017-08-08 09:42:38
Modyfikował:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Data ostatniej modyfikacji:
2017-08-23 15:44:20
Liczba odsłon:
446