Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Nauczyciel wspomagający
Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2018-05-24 15:00
Status naboru:
dokonano wyboru

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31 z Oddziałami Sportowymi

Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wspomagającego

 

 

Miejsce pracy:  Szkoła Podstawowa  nr 31 w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 2

Stanowisko:  nauczyciel wspomagający

Forma i rodzaj zatrudnienia:  umowa o pracę na czas określony - do 22.06.2018r.

Wymiar etatu:  10 godzin tygodniowo

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie pedagogiki specjalnej,
 • mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi,
 • umiejętność szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia.   

 Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania
  stanowiska nauczyciela wspomagającego.
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie przygotowania pedagogicznego.
 6. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą
  z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko
  nauczyciela wspomagającego.
 7. Oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych
  oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy się
  przeciwko niemu postępowanie karne.

 Informacje dodatkowe:

 • o terminie obrad Komisji Kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
 • oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane,
 • wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl

 

Oferty należy składać do dnia 24.05.2018r., do godziny 15:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 31
w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 2 lub przesłać listownie na adres szkoły. Dokumenty powinny znajdować się
w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko
nauczyciela wspomagającego” – decyduje data i godzina wpływu dokumentów do sekretariatu szkoły.

 

DOKUMENTY KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE.

Wynik naboru:

Na stanowisko nauczyciela wspomagającego wybrano Panią Annę Kęcik. Kandydatka spełniła wymagania zawarte w ogłoszeniu.

Informację wytworzył:
mgr Aleksandra Kuś
Data wytworzenia:
2018-05-14
Wprowadził do BIP:
Marzena Marynowska
Data publikacji w BIP:
2018-05-14 19:18:29
Modyfikował:
Marzena Marynowska
Data ostatniej modyfikacji:
2018-06-04 08:06:42
Liczba odsłon:
1010