Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi w Bydgoszczy
Numer sprawy:
4/2018
Tryb postępowania:
zapytanie o cenę
Przedmiot zamówienia:
Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi w Bydgoszczy przy ul. Bałtyckiej 59 do wymogów przepisów przeciwpożarowych zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy.
Termin składania ofert:
2018-05-28 15:00
Status postepowania:
rozstrzygnięte

ZAPYTANIE O CENĘ

 

 na dostosowanie do wymogów przepisów przeciwpożarowych

budynku Szkoły Podstawowej nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi

i Dwujęzycznymi w Bydgoszczy

przy ul. Bałtyckiej 59

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

 

Szkoła Podstawowa nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi

w Bydgoszczy

ul. Bałtycka 59

85-707 Bydgoszcz

NIP 953-101-18-63

 

tel. 52 342 75 62

sp32@edu.bydgoszcz.pl

Godziny pracy sekretariatu:

poniedziałek - piątek 7.00-16:00

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA

 

Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 32 im. Floriana Kaji z Oddziałami Sportowymi i Dwujęzycznymi w Bydgoszczy przy ul. Bałtyckiej 59  do wymogów przepisów przeciwpożarowych zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy.

 

1. Zakres rzeczowy robót:

 

1. Zamontowanie autonomicznych czujek dymu na korytarzu przed szatniami na kondygnacji piwnicznej na podstawie wykonanego projektu budowlanego zatwierdzonego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy.

2. Oznakowanie budynku szkoły znakami w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 oraz opracowanie lub uaktualnienie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

3.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 2018 r.

 

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

  1. Oferent powinien określić cenę za wykonanie zamówienia i dołączyć propozycję kosztorysową.
  2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające
    z opisu przedmiotu zamówienia, a także koszty wszystkich usług i dostaw, bez których realizacja zamówienia byłaby niemożliwa.
  3. Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie wynikających z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.
  4. Oferta winna być:

-          opatrzona pieczątką firmową,

-          posiadać datę sporządzenia,

-          zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON

-          podpisana czytelnie przez wykonawcę

  1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY

 

Oferta powinna być dostarczona  (do wyboru): za pośrednictwem poczty/za pośrednictwem kuriera/ osobiście lub przesłana na adres mailowy do sekretariatu szkoły do dnia 28.05.2018r. do godz.15.00

  1. Ocena oferty zostanie dokonana w terminie do 7 dni.
  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert  zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Dodatkowych informacji udziela Pani Ewa Król-Łuczak po numerem telefonu

52 342 75 62 oraz adresem email: referentsp32@gmail.com

Ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego do wglądu w siedzibie Szkoły od poniedziałku

do piątku w godzinach od 8:00-16:00.

Wynik postępowania:

Ze względu na najkorzystniejszą cenę wybrano firmę Sławomir Pochylski.

Informację wytworzył:
Arletta Popławska
Data wytworzenia:
2018-05-15
Wprowadził do BIP:
Lucyna Dunst
Data publikacji w BIP:
2018-05-15 10:21:44
Modyfikował:
Lucyna Dunst
Data ostatniej modyfikacji:
2018-06-12 15:04:34
Liczba odsłon:
115