Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
  • Sprawozdanie finansowe

    2019-05-17 14:04

    Dyrektor Bursy nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej w Bydgoszczy informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

  • STATUT_BURSY_NR_1

    2012-01-13 11:22