Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Pomoc kuchenna
Miejsce pracy:
Bursa nr 1 w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2019-03-15 09:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

DYREKTOR

Bursy nr 1  w Bydgoszczy

ogłasza nabór na stanowisko : pomoc kuchenna

wymiar etatu: 1 / 1

forma zatrudnienia: umowa o pracę

od 18.03.2019r.

 

 

 

I. Wymagania niezbędne:

1. Posiada wykształcenie : co najmniej podstawowe.

2. Posiada obywatelstwo polskie.

3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

4. Nie był /ła karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu/niej postępowanie karne.

 

II. Do zakresu zadań wykonywanych na w/w stanowisku  należeć będą m.in.- właściwe przygotowanie posiłków zgodnie z normami żywienia


1. racjonalne wykorzystywanie produktów pobranych z magazynu do przygotowania posiłków
2. pomoc przy wydawaniu posiłków
3. dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi
4. utrzymanie czystości w kuchni oraz w pomieszczeniach pomocniczych
5. przestrzeganie dyscypliny pracy, zasad HACAP, przepisów BHP i ppoż
6. wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.  dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność,

2.  nienaganny stan zdrowia,

3.  wysoka kultura osobista.

 

IV. Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej.

5. Aktualne badania lekarskie

6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

8. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko pomoc kuchenna

 

 

V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

 „Nabór na stanowisko pomoc kuchenna w Bursie nr 1 w Bydgoszczy

 

w terminie do 15.03.2019 roku do godziny 09:00 (decyduje data i godzina wpływu) w sekretariacie bursy lub pocztą na adres:

 

Bursa nr 1

ul. Bartosza Głowackiego 37

85 – 717 Bydgoszcz

 

VI. Informacje dodatkowe

  1. Aplikacje złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
  2. O wyborze na stanowisko sprzątaczki kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.
  3. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP

 

 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 z 2002 r., z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych
w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia procesów rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Bursa Nr 1 w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. B. Głowackiego 37 , 85-717 Bydgoszcz.

Oświadczam, ze wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz że zostałam(łem) poinformowana(y) o prawie do wglądu moich danych oraz ich poprawiania.

Informację wytworzył:
Maria Konarzewska
Data wytworzenia:
2018-12-05
Odpowiedzialny:
Justyna Meller
Wprowadził do BIP:
Maria Konarzewska
Data publikacji w BIP:
2018-12-05 13:52:05
Modyfikował:
Maria Konarzewska
Data ostatniej modyfikacji:
2019-03-08 08:47:26
Liczba odsłon:
550