Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Wychowawca
Miejsce pracy:
Bursa nr 1 w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2019-01-25 09:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

Dyrektor Bursy nr 1 w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko: Wychowawcy

I. Adres jednostki

Bursa nr 1 im. Małgorzaty Szułczyńskiej

ul. Bartosza Głowackiego 37

85-717 Bydgoszcz

II. Stanowisko: wychowawca

III. Wymiar zatrudnienia, czas trwania umowy: Umowa o pracę na czas określony

Wymiar etatu: cały etat

IV. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Niezbędne:

Posiada wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym.

Posiada obywatelstwo polskie.

Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Nie był / a / karany /a /za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu /niej /postępowanie karne.

Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dodatkowe:

Jest dyspozycyjny /a/.

Jest odpowiedzialny /a/.

Jest sumienny /a/ i dokładny/a/.

Przestrzega podstawowe zasady moralne, reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

V. Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:

List motywacyjny.

CV z opisem przebiegu pracy zawodowej.

Kwestionariusz osobowy .

Kserokopie świadectw potwierdzających kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia, umiejętności.

Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej.

Oświadczenie, że kandydat/ ka / nie był /a /karany/a / za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu /jej /postępowanie karne.

Oświadczenie, że kandydat /ka /posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku nauczyciela

Oświadczenie, że kandydat /tka/ wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maj  2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. , poz. 1000) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko wychowawcy bursy.

 

VI. Informacje dodatkowe:

O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bip.oswiata.pl

Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Dokumenty kandydata/ tki /, który /a / zostanie wyłoniony /a / w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie Bursy nr 1, w terminie do 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie.

VII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko wychowawcy " osobiście w sekretariacie Bursy nr 1 ul. Bartosza Głowackiego 37; Bydgoszcz 85- 717 lub pocztą w terminie do 25 stycznia 2019r. do godziny 9.00.

Wynik naboru:

W wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko wychowawcy została wybrana

Kandydatka spełnia wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu o pracę.

Informację wytworzył:
Maria Konarzewska
Data wytworzenia:
2019-01-10
Odpowiedzialny:
Justyna Meller
Wprowadził do BIP:
Maria Konarzewska
Data publikacji w BIP:
2019-01-10 17:02:53
Liczba odsłon:
1147