Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
1 stanowisko ds. obsługi elektronicznego systemu bankowego
Miejsce pracy:
Referat Dysponowania Środkami
Termin składania dokumentów:
2018-12-24 12:00
Status naboru:
dokonano wyboru

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 17/18

Opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty (http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/)

dnia 14 grudnia 2018 roku

 

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016r., poz. 902)

 

Dyrektor Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty ogłasza nabór na wolne

1 stanowisko ds. obsługi elektronicznego systemu PekaoBiznes24

w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty

 

I.    Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku:

- codzienna obsługa bankowości elektronicznej bydgoskich jednostek oświatowych,

- przygotowywanie płatności,

- realizacja przelewów,

- realizacja potwierdzeń przelewów,

- monitorowanie i raportowanie błędów dotyczących płatności,

- sporządzanie i generowanie płatności jednorazowych i masowych,

- bieżące raportowanie niezbędnych danych w zestawieniach dziennych, tygodniowych i  miesięcznych,

- sporządzanie zapotrzebowani na limity wydatków/dochodów.

 

II.     Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem:

a)      Niezbędne:

- wykształcenie min. średnie,

- wykształcenie kierunkowe: finanse, rachunkowość lub ekonomia,

- minimum roczne doświadczenie przy obsłudze płatności masowych, przygotowywaniu płatności i realizowaniu przelewów,

- znajomość:

* ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,

* ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

* ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,

* ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

* rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,

* rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej,

- obywatelstwo polskie,

a także mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszyć się nieposzlakowaną opinią. 

b)      dodatkowe:

- umiejętność biegłej obsługi komputera,

- umiejętność biegłej obsługi poczty elektronicznej oraz pakietu MS Office,

- doświadczenie w pracy w biurach rachunkowych, bankach, centrach usług wspólnych lub zespołach ekonomiczno-administracyjnych szkół,

- umiejętność pracy w zespole,

- odporność na stres,

- samodzielność,

- komunikatywność,

- umiejętność analitycznego myślenia.

 

III. Warunki pracy na danym stanowisku:

Naturalne i sztuczne oświetlenie, wymuszona pozycja ciała, praca przy obsłudze monitora ekranowego powyżej czterech godzin, kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty, wyjazdy służbowe wg potrzeb, pomieszczenie pracy przy ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5 na 1 piętrze budynku, przemieszczanie się między piętrami (budynek wyposażony w windę).

 

IV. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty w listopadzie 2018 roku wyniósł powyżej 6%.

 

V. Wskazanie wymaganych dokumentów:

- list motywacyjny,

- cv/życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

- kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,

- kserokopię świadectwa ukończenia szkoły,

- oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,

- oświadczenie  o  wyrażeniu  zgody  na  przetwarzanie  danych  osobowych  zawartych  w  ofercie  pracy  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich    danych    oraz    uchylenia    dyrektywy 95/46/WE (ogólne    rozporządzenie    o    ochronie    danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w Sekretariacie Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty na parterze w pokoju 121 lub przesłać pocztą na adres:

Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty

ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 5

85-805 Bydgoszcz

 

w terminie do dnia 24 grudnia 2018 roku

z dopiskiem na kopercie „Nabór na 1 stanowisko ds. obsługi elektronicznego systemu PekaoBiznes24 w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty – ogłoszenie nr 17/18”.

 

Z kandydatem wyłonionym w drodze konkursu zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony, a w przypadku braku zastrzeżeń po upływie tego okresu zostanie zawarta kolejna umowa.

UWAGA:

Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Aplikacje, które wpłyną do BBFO po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, których dokumenty spełniają wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie testu i/lub rozmowy kwalifikacyjnej. 

 

Wynik naboru:

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2018r., poz. 1260)

Dyrektor Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty przekazuje informację o wyniku naboru na

1 stanowisko ds. obsługi elektronicznego systemu PekaoBiznes24

w Bydgoskim Biurze Finansów Oświaty


 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Kinga Szala, zam. w Bydgoszczy,

Wyżej wynieniona kandydatka spełniła wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze nr 17/18. W postępowaniu konkursowym wykazała się znajomością zagadnień wchodzących w zakres działania ww. stanowiska.

Informację wytworzył:
Natalia Michalczak
Data wytworzenia:
2018-12-14
Odpowiedzialny:
Karina Fuksiewicz
Wprowadził do BIP:
Natalia Michalczak
Data publikacji w BIP:
2018-12-14 10:10:06
Modyfikował:
Natalia Michalczak
Data ostatniej modyfikacji:
2019-01-18 14:43:09
Liczba odsłon:
1093