Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór na stanowisko nauczyciela fizyki

Dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków

Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy

ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciela fizyki.

 

 1. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a) niezbędne:

 • posiada wykształcenie wyższe magisterskie kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 • nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

b) dodatkowe:

 • jest dyspozycyjna,

 • jest uprzejma i życzliwa,

 • cechuje się zdolnością do pracy w zespole,

 • wykazuje umiejętność pracy z młodzieżą,

 • reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

 

 1. Oferta osób powinna zawierać następujące dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

  3. kserokopie świadectw potwierdzających dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności,

  4. kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

  5. kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

  6. oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

  7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.

  8. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela fizyki.

 

 1. Inne informacje:

  1. o zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,

  2. oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane,

  3. z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r. w niepełnym wymiarze godzin, (0, 5 etatu),

  4. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie XI Liceum Ogólnokształcącego im. Bydgoskich Olimpijczyków Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy,

  5. oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko nauczyciela fizyki w XI LO MS w Bydgoszczy” w terminie do 30 lipca 2021 r. do godziny 1300 (decyduje data i godzina wpływu), w sekretariacie szkoły lub pocztą na adres:

 

XI Liceum Ogólnokształcące im. Bydgoskich Olimpijczyków

Mistrzostwa Sportowego, ul. Cicha 59, 85 – 650 Bydgoszcz

 

Kserokopie dokumentów kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do akt osobowych. Kserokopie dokumentów pozostałych osób zostaną zniszczone komisyjnie (istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w ciągu 7 dni od opublikowania wyników naboru).

Informację wytworzył:
Mirosław Chojecki
Data wytworzenia:
2021-07-22
Odpowiedzialny:
Miroslaw Chojecki
Wprowadził do BIP:
Anna Banachowicz
Data publikacji w BIP:
2021-07-22 14:33:04
Liczba odsłon:
49