Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
starsza woźna
Miejsce pracy:
Przedszkole Nr 9
Termin składania dokumentów:
2019-06-19 15:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

Dyrektor Przedszkola nr 9 w Bydgoszczy
ogłasza nabór na stanowisko starsza woźna

I. Forma zatrudnienia: umowa o pracę
II. Wymiar zatrudnienia: 1/1 etatu
III. Wymagania niezbędne:
-wykształcenie średnie lub zawodowe
- doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
IV. Wymagania dodatkowe:
- sumienność, dokładność, odpowiedzialność, punktualność
- umiejętność pracy w zespole.
V. Zakres obowiązków:

- codzienne utrzymanie wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania

- podawanie dzieciom posiłków o ustalonych godzinach

- przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu i w trakcie pobytu poza placówką

- wspieranie nauczyciela w zakresie opieki i bezpieczeństwa dzieci

- dbałość o powierzony sprzęt, rośliny

- odpowiedzialność materialna za powierzone mienie

- dyżurowanie w szatni przedszkola zgodnie z ustalonym harmonogramem

- przestrzeganie zasad współżycia społecznego

- przestrzeganie przepisów bhp, p.poż , dyscypliny pracy oraz kodeksu etycznego

- wykonywanie poleconych przez dyrektora innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola

VI. Wymagane dokumenty:
- CV, list motywacyjny
- kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
- świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej
- oświadczenie kandydata o niekaralności
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na
stanowisko pomocy kuchennej( ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późniejszymi. zmianami)
- oświadczenie o braku przeciw wskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
starsza woźna
- aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne
- inne dokumenty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje ( kserokopie zaświadczeń
o odbytych kursach, szkoleniach przydatnych na stanowisku starsza woźna).
VII. Termin i miejsce składania dokumentów:
- wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:”Nabór na stanowisko starsza woźna w Przedszkole Nr 9 w Bydgoszczy w siedzibie
Przedszkola nr 9 w Bydgoszczy, ul. Techników 4 w terminie do 19.06.2019 do godziny 15.00
- dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane
- o zakwalifikowaniu się na rozmowę wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie

- oferty osób, które nie zakwalifikują się na stanowisko objęte zostaną zniszczone komisyjnieWynki naboru:

Kandydat: Anna Szymonowicz

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka spełniła wymogi zawarte w ogłoszeniu.

 

Informację wytworzył:
Aleksandra Janiszewska
Data wytworzenia:
2019-06-12
Odpowiedzialny:
Anna Lelewska
Wprowadził do BIP:
Aleksandra Janiszewska
Data publikacji w BIP:
2019-06-12 08:51:21
Modyfikował:
Aleksandra Janiszewska
Data ostatniej modyfikacji:
2019-06-27 12:17:24
Liczba odsłon:
560