Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Robotnik do pracy lekkiej
Miejsce pracy:
Przedszkole nr 48 "Pod Sosnami"
Termin składania dokumentów:
2018-08-20 12:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

Dyrektor Przedszkola Nr 48 „Pod Sosnami” w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko:

ROBOTNIK DO PRACY LEKKIEJ

 

 

 

I. Adres jednostki
Przedszkole nr 48"Pod Sosnami" ul. Kleina 3
85- 796 Bydgoszcz
II. Stanowisko: robotnik do pracy lekkiej
III. Wymiar zatrudnienia, czas trwania umowy:

Umowa o pracę na czas określony.
Wymiar etatu: 1 etat.

IV. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
Niezbędne:

 1. Posiada wykształcenie co najmniej zawodowe lub średnie. 
 2. Posiada obywatelstwo polskie. 
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 
 4. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne. 
 5. Dyspozycyjność, sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Dodatkowe:

 1. Ma dobre podejście do dzieci w wieku przedszkolnym.
 2. Wykazuje umiejętności pracy w grupie
 3. Szybko reaguje w sytuacji zagrożenia
 4. Wykazuje umiejętności organizacji czasu pracy.

 

 

V.  Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:

 

1.  Oświadczenie kandydata, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za      umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo        skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw        publicznych;

2.   List motywacyjny;

3.   Kwestionariusz osobowy

4.   Życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;

5.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

6.   Kserokopie dokumentu potwierdzającego tożsamość - dowód  osobisty;

7.   Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku        robotnika do pracy lekkiej.

       8.  Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

           w procesie rekrutacji na stanowisko roboytnika do pracy lekkiej  prowadzonym przez     

Przedszkole nr 48 "Pod Sosnami" zawierającą klauzulę " Jednocześnie oświadczam, że zostałem/ am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Podstawa Prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11 art.5 ust. 1 lit.b art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str 1.

 

 

VI. Informacje dodatkowe:

 1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 
 2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bip.oswiata.pl 
 3. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 
 4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych. 
 5. Dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie przedszkola, w terminie do 15 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie. 

VII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko robotnika do pracy lekkiej” osobiście w sekretariacie Przedszkola Nr 48  „Pod Sosnami"” ul. Kleina 3; Bydgoszcz 85- 796  w terminie do 20 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00

 

 

Informację wytworzył:
Lilianna Gaszak
Data wytworzenia:
2018-08-03
Odpowiedzialny:
Lilianna Gaszak
Wprowadził do BIP:
Lilianna Gaszak
Data publikacji w BIP:
2018-08-06 08:52:16
Liczba odsłon:
543