Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Pomoc nauczyciela
Miejsce pracy:
Przedszkole nr 48 "Pod Sosnami"
Termin składania dokumentów:
2018-08-20 12:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

 

Dyrektor Przedszkola Nr 48 „Pod Sosnami” w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko: POMOCY NAUCZYCIELA - dla dziecka z orzeczeniem o kształceniu specjalnym

 

 

I. Adres jednostki
Przedszkole nr 48"Pod Sosnami" ul. Kleina 3
85- 796 Bydgoszcz
II. Stanowisko: pomoc nauczyciela
III. Wymiar zatrudnienia, czas trwania umowy:

Umowa o pracę na czas określony do 31.08.2019 z możliwością przedłużenia
Wymiar etatu: 1/2 (20 godzin)

IV. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
Niezbędne:

1.Posiada wykształcenie co najmniej średnie

2. Posiada obywatelstwo polskie. 

3.Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych. 

4.Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko  niej postępowanie karne. 

5. Dyspozycyjność, sumienność, dokładność, umiejętność pracy w zespole, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

V. Do zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będą

1. Pracownik ściśle współpracuje z nauczycielkami grupy i sprawuje czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dziecka z orzeczeniem

2. Pomoc nauczycielowi w pracy dydaktyczno- opiekuńczo - wychowawczej

3. Spełnianie w stosunku do uczniów czynności obsługowych

4. Utrzymanie ładu i porządku w sali zajęć

5. Wykonywanie innej pracy wynikającej z aktualnych zadań wykonywanych przez przedszkole

VI. Wymagania dodatkowe

    1. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność

    2. Dobrze widziane kwalifikacje psychologiczne lub pedagogiczne

    3. Wysoka kultura osobista.

 

VI.  Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:

 

1.  Oświadczenie kandydata, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za      umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo        skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw        publicznych;

2.   List motywacyjny;

3.   Kwestionariusz osobowy

4.   Życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;

5.   Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;

6.   Kserokopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie;

7    Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej;

8.   Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku        pomocy nauczyciela;

       9.  Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

           w procesie rekrutacji na stanowisko roboytnika do pracy lekkiej  prowadzonym przez    

    Przedszkole nr 48 "Pod Sosnami" zawierającą klauzulę " Jednocześnie oświadczam, że

    zostałem/ am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich

    danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie,

    jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Podstawa Prawna: pkt 32, pkt

   42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11 art.5 ust. 1 lit.b art. 7 rozporządzenia

    Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.w

    sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

    sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE -

     Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str 1.

 

VI. Informacje dodatkowe:

1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. 

2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bip.oswiata.pl 

3. Oferty złożone po terminie lub niekompletne 

3. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 

4. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych. 

5. Dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie przedszkola, w terminie do 15 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie. 

VII. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela” osobiście w sekretariacie Przedszkola Nr 48 „Pod Sosnami"” ul. Kleina 3; Bydgoszcz 85- 796  w terminie do 20 sierpnia 2018 r. do godziny 12.00

 

 

 

 

 

 

 

Informację wytworzył:
Lilianna Gaszak
Data wytworzenia:
2018-08-03
Odpowiedzialny:
Lilianna Gaszak
Wprowadził do BIP:
Lilianna Gaszak
Data publikacji w BIP:
2018-08-06 08:51:51
Liczba odsłon:
1131