Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
PRACOWNIK DO PRAC LEKKICH/WOŹNA ODDZIAŁOWA
Miejsce pracy:
PRZEDSZKOLE NR 70 "STOKROTKA"
Termin składania dokumentów:
2018-12-07 12:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

Dyrektor Przedszkola nr 70 „Stokrotka”  w Bydgoszczy  
ogłasza nabór na stanowisko pracownik do prac lekkich/woźna oddziałowa 
  
Miejsce pracy: Przedszkole nr 70 „Stokrotka” 
Stanowisko: pracownik do prac lekkich/woźna oddziałowa 
/woźna oddziałowa 
Forma i rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na zastępstwo 
Wymiar etatu: cały etat  

 
Nazwa i adres jednostki:
Telefon: +4852 3404379
Fax: +4852 3404379
Poczta elektroniczna: Pnr70@bip.oswiata.bydgoszcz.pl

 

Wymagania: niezbędne z art. 6 ustawy z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458) oraz minimalnych wymagań kwalifikacyjnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18.03.2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 ze zmianami): obywatelstwo polskie, minimum wykształcenie podstawowe, preferowane wykształcenie średnie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), nieposzlakowana opinia, stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pracownik do prac lekkich/woźna oddziałowa 
.

 

ZAKRES OBOWIĄZKÓW PRACOWNIKA DO PRAC LEKKICH/ WOŹNEJ ODDZIAŁOWEJ

  • Codzienne utrzymanie wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania
  • Podawanie dzieciom posiłków o ustalonych godzinach
  • Przestrzeganie procedur związanych z bezpieczeństwem dzieci w przedszkolu i w trakcie pobytu poza placówką
  • Wspieranie nauczyciela w zakresie opieki i bezpieczeństwa dzieci
  • Dbałość o powierzony sprzęt, rośliny
  • Odpowiedzialność materialna za powierzone mienie
  • Dyżurowanie w szatni przedszkola zgodnie z ustalonym harmonogramem
  • Przestrzeganie zasad współżycia społecznego
  • Przestrzeganie przepisów bhp, p.poż , dyscypliny pracy oraz kodeksu etycznego
  • Wykonywanie poleconych przez dyrektora innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola

 

Wymagane dokumenty:
- CV, list motywacyjny

- kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

- świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej

- oświadczenie kandydata o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do czynności   prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy UE PL) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciel przedszkola

 - oświadczenie  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pracownik do prac lekkich/woźna oddziałowa

 - dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań dodatkowych i inne o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach)  przydatnych na stanowisku pracownik do prac lekkich/woźna oddziałowa.

 

 

 

Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r (RODO), informujemy, że Administratorem danych jest Przedszkole Nr 70 "Stokrotka" w Bydgoszczy, ul. Bielcka  41. Dane osobowe przetwarzane są w celach rekrutacyjnych. Informujemy, że w proces rekrutacji przebiega zgodnie z przepisami prawa określonymi w art. 221 § 1 w KP. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody w każdym czasie. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji. Przysługuje Pani/ Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, która jest polskim organem nadzorczym w/s. Przedszkola Nr 70 "Stokrotka" weszła w posiadanie danych osobowych z chwilą dostarczenia ich przez kandydata na pracownika. Posiadane dane nie służą profilowaniu. Wszelkie wnioski i zapytania prosimy kierować na adres 

Przedszkole Nr 70 "Stokrotka" , ul. Bielcka  41, 85-135 Bydgoszcz

 

 Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w sekretariacie Przedszkola nr 70 w Bydgoszczy przy ul. Bielickiej 41  do dnia 07.12.2018 r., do godziny 12.00. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownik do prac lekkich/woźna oddziałowa” 
 
Dokumenty kandydatów nie zakwalifikowanych na w/w stanowisko zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Elżbieta Radzikowska
Dyrektor Przedszkola nr 70 „Stokrotka” w Bydgoszczy   

Informację wytworzył:
Elżbieta Radzikowska
Data wytworzenia:
2018-11-25
Odpowiedzialny:
Elżbieta Radzikowska
Wprowadził do BIP:
Małgorzata Kizielewicz
Data publikacji w BIP:
2018-11-25 19:20:50
Modyfikował:
Małgorzata Kizielewicz
Data ostatniej modyfikacji:
2018-11-25 19:27:26
Liczba odsłon:
782