Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
pedagog
Miejsce pracy:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Termin składania dokumentów:
2018-08-17 13:00
Status naboru:
dokonano wyboru

PPP2.110.2.18                                                                                 Bydgoszcz, dnia 3 sierpnia 2018 r.

 

Ogłoszenie o naborze nr 2/2018

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: pedagog w zespole opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz w zespole  wczesnego wspomagania rozwoju.

 

 1. 1.   Nazwa i adres jednostki:

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2, ul. Gawędy 5, 85-792 Bydgoszcz

tel. 52 322 80 32

 1. 2.   Stanowisko: pedagog w zespołach opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz w zespole  wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. 3.   Wymiar zatrudnienia: pełny etat, w tym pensum: 20 godzin
 3. 4.   Czas trwania umowy: umowa w zależności od stopnia awansu zawodowego (na czas określony lub nieokreślony)
 4. 5.   Wymagania związane ze stanowiskiem:

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. A.      Niezbędne:

1)   ukończyła studia wyższe na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna oraz studia podyplomowe lub kurs kwalifikacyjny z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej,  oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki lub tyflopedagogiki,  studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapii pedagogicznej, terapii rodzin lub innego rodzaju terapii właściwej dla pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka oraz posiada przygotowanie pedagogiczne

2)   posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)   nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 967) w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,

7)   stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku pedagoga,

 1. B.      Dodatkowe:

1)   posiada doświadczenie w pracy terapeutycznej,

2)   ukończyła kursy m.in: terapii behawioralnej, terapii zaburzeń integracji sensorycznej, Weroniki Sherborne lub arteterapii

 1. 6.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       diagnoza i terapia dzieci  z różnymi problemami rozwojowymi.

2)       prowadzenie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.

3)       poradnictwo dla dzieci i rodziców, nauczycieli i wychowawców.

4)       udział w posiedzeniach Zespołu Orzekającego i Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 1. 7.   Warunki pracy na danym stanowisku:

1)       pomieszczenia i gabinety na parterze oraz pierwszym piętrze, budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

2)       kontakt bezpośredni z klientem oraz współpraca z innymi instytucjami.

3)       wykorzystanie w pracy komputera stacjonarnego (lub laptopa) oraz drukarki, a także urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka.

 1. 8.   Wymagane dokumenty:

1)       List motywacyjny i CV/życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

2)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)       kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

4)       kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego,

5)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia),

6)       oświadczenia kandydata, że:

a)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b)   posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

c)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

d)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)    nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 967) w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,

f)    brak jest przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pedagoga,

g)   wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko pedagoga,

7)       podpisana przez kandydata klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (wzór klauzuli stanowi załącznik do ogłoszenia),

 1. 9.   Termin i miejsce składania dokumentów:

1)       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Poradni                   lub przesłać pocztą na adres Poradni, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: ”Ogłoszenie nr 2/2018 – dokumenty aplikacyjne na stanowisko pedagoga” w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godz. 1300.

2)       Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3)       Aplikacje, które wpłyną do PPP2 po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

4)       Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

5)       Wynik rekrutacji będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy.

6)       Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci mogą odebrać dokumenty do dnia 14 września 2018 r. Dokumenty nieodebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Wynik naboru:

Pani Magdalena Pielach zam. Toruń spełniła wymagania konieczne i dodatkowe na w/w stanowisko.

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data wytworzenia:
  2018-08-03
  Wprowadził do BIP:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data publikacji w BIP:
  2018-08-03 11:51:39
  Liczba pobrań:
  84
 • Informację wytworzył:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data wytworzenia:
  2018-08-03
  Wprowadził do BIP:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data publikacji w BIP:
  2018-08-03 11:51:39
  Liczba pobrań:
  71
 • Informację wytworzył:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data wytworzenia:
  2018-08-03
  Wprowadził do BIP:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data publikacji w BIP:
  2018-08-03 11:51:39
  Liczba pobrań:
  63
Informację wytworzył:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Data wytworzenia:
2018-08-03
Odpowiedzialny:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Wprowadził do BIP:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Data publikacji w BIP:
2018-08-03 11:51:39
Modyfikował:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Data ostatniej modyfikacji:
2018-08-31 04:37:58
Liczba odsłon:
898