Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
nauczyciel rehabilitant
Miejsce pracy:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Termin składania dokumentów:
2018-08-17 13:00
Status naboru:
dokonano wyboru

PPP2.110.3.18                                                                                 Bydgoszcz, dnia 3 sierpnia 2018 r.

 

Ogłoszenie o naborze nr 3/2018

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: nauczyciel – rehabilitant.

 

 1. 1.   Nazwa i adres jednostki:

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2, ul. Gawędy 5, 85-792 Bydgoszcz

tel. 52 322 80 32

 1. 2.   Stanowisko: nauczyciel rehabilitant w zespole wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. 3.   Wymiar zatrudnienia: 4/20 etatu
 3. 4.   Czas trwania umowy: umowa na czas określony – rok szkolny 2018/2019
 4. 5.   Wymagania związane ze stanowiskiem:

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. A.      Niezbędne:

1)   posiada wykształcenie wyższe w zakresie fizjoterapii lub rehabilitacji ruchowej oraz przygotowanie pedagogiczne,

2)   posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

3)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4)   nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)   nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 967) w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,

7)   stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela – rehabilitanta,

 1. B.      Dodatkowe:

1)   posiada doświadczenie pracy z małymi dziećmi

2)   ukończone kursy m.in.: terapia zaburzeń integracji sensorycznej, NDT–Bobath Baby, kinesiology taping, masaże specjalistyczne.

 1. 6.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)       pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z ich indywidualnymi programami wczesnego wspomagania rozwoju

b)       udzielanie instruktażu i porad rodzicom oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem

c)       udział w posiedzeniach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju

 1. 7.   Warunki pracy na danym stanowisku:

1)       pomieszczenia i gabinety na parterze oraz pierwszym piętrze, budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

2)       kontakt bezpośredni z klientem oraz współpraca z innymi instytucjami.

3)       wykorzystanie w pracy komputera stacjonarnego (lub laptopa) oraz drukarki, a także urządzeń biurowych: telefon, kserokopiarka.

 1. 8.   Wymagane dokumenty:

1)       List motywacyjny i CV/życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

2)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

3)       kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

4)       kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego,

5)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia),

6)       oświadczenia kandydata, że:

a)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

b)   posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

c)    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

d)   nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e)    nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 967) w okresie ostatnich 3 lat, albo karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy,

f)    braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela – pedagoga,

g)   wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko nauczyciela – rehabilitanta,

7)       podpisana przez kandydata klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (wzór klauzuli stanowi załącznik do ogłoszenia),

 1. 9.   Termin i miejsce składania dokumentów:

1)       Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie poradni                   lub przesłać pocztą na adres Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy,                                 w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: ”Ogłoszenie nr 3/2018 – dokumenty aplikacyjne na stanowisko nauczyciela–rehabilitanta” w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godz. 1300.

2)       Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3)       Aplikacje, które wpłyną do PPP2 po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

4)       Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefoniczne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

5)       Wynik rekrutacji będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy.

6)       Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci mogą odebrać dokumenty do dnia 14 września 2018 r. Dokumenty nieodebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Wynik naboru:

Pani Barbara Siekierska zam. ZŁawieś Wielka spełniła w najwyższym stopniu wymagania konieczne i dodatkowe na w/w stanowisko.

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data wytworzenia:
  2018-08-03
  Wprowadził do BIP:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data publikacji w BIP:
  2018-08-03 11:56:44
  Liczba pobrań:
  22
 • Informację wytworzył:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data wytworzenia:
  2018-08-03
  Wprowadził do BIP:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data publikacji w BIP:
  2018-08-03 11:56:44
  Liczba pobrań:
  11
 • Informację wytworzył:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data wytworzenia:
  2018-08-03
  Wprowadził do BIP:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data publikacji w BIP:
  2018-08-03 11:56:44
  Liczba pobrań:
  20
Informację wytworzył:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Data wytworzenia:
2018-08-03
Odpowiedzialny:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Wprowadził do BIP:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Data publikacji w BIP:
2018-08-03 11:56:44
Modyfikował:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Data ostatniej modyfikacji:
2018-08-31 04:36:02
Liczba odsłon:
228