Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
samodzielny referent-zastępstwo
Miejsce pracy:
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2
Termin składania dokumentów:
2018-08-17 13:00
Status naboru:
dokonano wyboru

PPP2.110.4.18                                                                                 Bydgoszcz, dnia 3 sierpnia 2018 r.

 

Ogłoszenie o naborze nr 4/2018

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielny referent (zastępstwo)

 

 1. 1.      Nazwa i adres jednostki:

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna nr 2

ul. Gawędy 5

85-792 Bydgoszcz

 1. 2.      Stanowisko: samodzielny referent
 2. 3.      Wymiar zatrudnienia: pełny etat (40 godzin)
 3. 4.      Czas trwania umowy: umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy od dnia 01.09.2018 r. (przewidywany czas trwania umowy: ok. 1,5 roku)
 4. 5.      Wymagania związane ze stanowiskiem:

 Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. A.      Niezbędne:

1)   posiada wykształcenie średnie i co najmniej 4 lata stażu zawodowego lub wykształcenie wyższe i co najmniej 2 lata stażu zawodowego,

2)   posiada obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych(osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego może zostać zatrudniona na stanowisku, jeżeli posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej),

1)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

2)   stan zdrowia pozwala na wykonywanie pracy na stanowisku samodzielnego referenta,

3)   potrafi biegle obsługiwać komputer, w tym programy Word i Excel z pakietu MS Office, oraz sprzęt biurowy: faks, kserokopiarkę, skaner.

4)   jest sumienna i dokładna w wykonywaniu obowiązków, potrafi współpracować z innymi osobami.

 1. B.   Wymagania dodatkowe:

1)     posiada doświadczenie zawodowe w poradni psychologiczno – pedagogicznej lub na stanowisku o podobnym zakresie obowiązków lub doświadczenie w pracy w placówce oświatowej,

2)     posiada umiejętność obsługi przynajmniej jednego z n/w programów komputerowych: Poradnia P-P firmy ProgMan, Inwentarz Optivum, System Informacji Oświatowej.

 1. 6.      Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)       bieżąca obsługa sekretariatu, w tym: przyjmowanie składanych przez klientów poradni pism, wniosków, skarg i innych dokumentów oraz potwierdzanie ich złożenia na kopiach, udzielanie informacji klientom poradni oraz kierowanie ich do właściwych merytorycznie pracowników, awizowanie gości do dyrektora i wicedyrektora poradni, obsługa centrali telefonicznej i faksu, czuwanie nad sprawnym obiegiem informacji miedzy sekretariatem a pracownikami poradni, tworzenie dobrej atmosfery i pozytywnego wizerunku poradni.

2)       rejestracja dzieci zgłoszonych do poradni z wykorzystaniem programu Progman Poradnia P–P,

3)       zakładanie Kart Indywidualnych dzieci,

4)       dokumentowanie w programie ProgMan Poradnia P–P form udzielanej pomocy przez poszczególnych pracowników,

 

5)       przygotowanie protokołów przekazania dokumentacji z archiwum poradni do innych placówek,

6)       prowadzenie w programie ProgMan Poradnia P–P rejestru kart indywidualnych wydanych z archiwum pracownikom Poradni oraz kart indywidualnych przekazanych do innych placówek.

7)       prowadzenie w programie Inwentarz Optivum ewidencji wyposażenia i ewidencji środków trwałych (wg Klasyfikacji Środków Trwałych) z podziałem na osoby i pomieszczenia.

8)       prowadzenie strony internetowej Poradni.

9)       przygotowywanie i obsługa umów cywilnoprawnych: umów – zleceń, umów o dzieło.

10)    prowadzenie rejestru umów zawartych przez Poradnię oraz prowadzenie zestawień faktur Poradni wystawionych przez Bydgoskie Biuro Finansów Oświaty (BBFO).

11)    zgłaszanie awarii sprzętu biurowego firmom serwisującym.

12)    sporządzanie wykazu potrąceń, które mają się znaleźć na listach płac i przekazywanie ich do Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty.

13)    sporządzanie dokumentacji ubezpieczeniowej w celu umożliwienia zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych pracowników oraz członków ich rodzin.

14)    wydawanie sprzętu elektronicznego pracownikom Poradni, prowadzenie rejestru sprzętu wydanego, sprawdzanie zwracanego sprzętu pod względem uszkodzeń i kompletności.

15)    obsługa elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP oraz platformy Elektroniczny Obieg Dokumentów.

16)    współpraca z Bydgoskim Biurem Finansów Oświaty w obrębie zadań wynikających z zakresu obowiązków.

17)    zastępowanie pracowników administracji podczas ich nieobecności w pracy w zakresie:

a)       bieżące przekazywanie danych w ramach Systemu Informacji Oświatowej, zgodnie                        z obowiązującymi przepisami, oraz przygotowanie danych do okresowych sprawozdań w ramach Systemu Informacji Oświatowej,

b)       sporządzanie list obecności pracowników oraz dokonywanie odpowiednich bieżących wpisów,

c)       prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich wstępnych, okresowych, kontrolnych, kierowanie pracowników na ww. badania,

d)       prowadzenie ewidencji obowiązkowych szkoleń bhp i ppoż., kierowanie pracowników na ww. szkolenia,

e)       przechowywanie kompletu zapasowych kluczy w kasie oraz ewidencjonowanie przedmiotów znajdujących się w kasie.

f)        odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie archiwum poradni, w tym przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji, wycofywanie akt z ewidencji archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy, udostępnianie dokumentacji, przygotowanie do przekazania i przekazanie materiałów archiwalnych do właściwego miejscowo archiwum państwowego, inicjowanie brakowania dokumentacji  niearchiwalnej i udział w jej komisyjnym brakowaniu oraz przekazywanie po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego wybrakowanej dokumentacji na makulaturę, uzupełnianie dokumentacji ucznia o wcześniejsze wyniki badań z archiwum poradni oraz z innych poradni psychologiczno – pedagogicznych i pozostałych placówek, wydawanie pracownikom Poradni dokumentacji z archiwum poradni, zgodnie z instrukcją kancelaryjną i instrukcją archiwalną obowiązującą w Poradni,

g)       wystawianie, ewidencjonowanie i rozliczanie delegacji służbowych pracowników Poradni,

h)       prowadzenie spraw dotyczących wynajmu pomieszczeń Poradni, w tym przygotowywanie umów najmu, przedkładanie ich do akceptacji,

i)        przygotowanie danych, monitorowanie sytuacji i sporządzanie deklaracji oraz korekt deklaracji: o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na podatek od nieruchomości, opłat abonamentowych za używanie odbiorników RTV itp.

 

 1. 7.      Warunki pracy na danym stanowisku:

1)       praca w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (od poniedziałku do piątku) po 8 godzin dziennie wg harmonogramu (godziny pracy 7.30-15.30; 10.00-18.00; 8.00-16.00),

2)       obowiązki wykonywane w budynku poradni: pomieszczenia i gabinety na parterze oraz pierwszym piętrze, budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,

3)       przejazdy komunikacją miejską do Urzędu Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty lub innych instytucji na terenie Bydgoszczy,

4)       wykorzystanie w pracy komputera stacjonarnego i laptopa oraz urządzeń peryferyjnych: drukarka, skaner, a także urządzeń biurowych: telefon, faks, kserokopiarka,

5)       kontakt bezpośredni z klientem oraz współpraca z innymi instytucjami.

 1. 8.      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wyniósł 6%.
 2. 9.      Wymagane dokumenty:

a)   List motywacyjny i CV/życiorys, z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

b)   kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

c)   kserokopie świadectw pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej,

d)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór kwestionariusza stanowi załącznik do ogłoszenia),

e)   oświadczenia kandydata, że:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • posiada obywatelstwo polskie – osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego potwierdza znajomość języka polskiego poprzez załączenie do dokumentów aplikacyjnych kserokopii dokumentu określonego w przepisach o służbie cywilnej,
 • nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku samodzielnego referenta,
 • wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na stanowisko samodzielnego referenta,

f)    podpisana przez kandydata klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (wzór klauzuli stanowi załącznik do ogłoszenia).

 1. 10.   Termin i miejsce składania dokumentów:

1)   Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w sekretariacie Poradni lub przesłać pocztą na adres Poradni, w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata                   z dopiskiem: ”Ogłoszenie nr 4/2018 – dokumenty aplikacyjne na stanowisko samodzielnego referenta” w terminie do dnia 17 sierpnia 2018 r. do godz. 1300.

2)   Dokumenty składane w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

3)   Aplikacje, które wpłyną do PPP2 po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

4)   Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną powiadomieni telefoniczne                          o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Wynik rekrutacji będzie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej nr 2 w Bydgoszczy.

5)   Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Pozostali kandydaci mogą odebrać dokumenty do dnia 14 września 2018 r. Dokumenty nieodebrane w w/w terminie zostaną komisyjnie zniszczone.

Wynik naboru:

Pani Izabela Matczyńska-Mucha zam. Stronno spełniła wymagania konieczne i dodatkowe na w/w stanowisko.

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data wytworzenia:
  2018-08-03
  Wprowadził do BIP:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data publikacji w BIP:
  2018-08-03 12:00:55
  Liczba pobrań:
  48
 • Informację wytworzył:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data wytworzenia:
  2018-08-03
  Wprowadził do BIP:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data publikacji w BIP:
  2018-08-03 12:00:55
  Liczba pobrań:
  46
 • Informację wytworzył:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data wytworzenia:
  2018-08-03
  Wprowadził do BIP:
  Hanna Łyszkiewicz-Krupa
  Data publikacji w BIP:
  2018-08-03 12:00:55
  Liczba pobrań:
  41
Informację wytworzył:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Data wytworzenia:
2018-08-03
Odpowiedzialny:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Wprowadził do BIP:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Data publikacji w BIP:
2018-08-03 12:00:55
Modyfikował:
Hanna Łyszkiewicz-Krupa
Data ostatniej modyfikacji:
2018-08-31 04:39:20
Liczba odsłon:
540