Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Starszego referenta
Miejsce pracy:
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2018-03-09 15:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 w Bydgoszczy 

ogłasza nabór na stanowisko starszego referenta 
  
Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony, z możliwością przedłużenia umowy.
Wymiar zatrudnienia: 1 etat 
1. Wymagania niezbędne: 
a) posiada obywatelstwo polskie, 
b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw 
    publicznych, 
c) posiada kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska oraz spełnia poniższe warunki: 
        - posiada wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne, 
        - nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne  przestępstwo ścigane 
          z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 d) zna obsługę programów: Vulcan oraz pakietu Microsoft Office
2. Wymagania dodatkowe: 
1)    umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność; 
2)    poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność); 
3)    łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kultura osobista. 
3. Zakres zadań i obowiązków:

1) Kontrola faktur, rejestr i odsyłanie do Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty.

2) Współpraca z BBFO.

3) Kontrolowanie i przekazywanie informacji do Wydziału Edukacji o planowanych wydatkach w celu opracowania planów finansowych oraz ich zmian.

4) Przekazywanie do BBFO dokumentów związanych z prawidłowym funkcjonowaniem ośrodka.

5) Prowadzenie rejestru zwolnień lekarskich i przekazywanie do BBFO.

6) Rozliczanie delegacji.

7) Przygotowywanie rocznej deklaracji na podatek od nieruchomości.

8) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych majątku trwałego, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

9) Sporządzanie protokołów likwidacji wyposażenia i przekazywanie kserokopii protokołu do BBFO.

10) Obsługa wyprawki szkolnej i celowej.

11) Rozliczanie odpłatności za wyżywienie w internacie.

12) Przesyłanie do BBFO raz na kwartał wartości mienia.

 

4. Wymagane dokumenty:
- CV, list motywacyjny
- kopia dokumentu potwierdzająca tożsamość
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
- świadectwa pracy potwierdzające przebieg pracy zawodowej
- oświadczenie kandydata o niekaralności
- oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz
 korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie kandydata zawierające wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych
  zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na
 stanowisko pomocy kuchennej( ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz
 U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późniejszymi. zmianami)     
- inne dokumenty potwierdzające umiejętności i kwalifikacje ( kserokopie zaświadczeń
 o odbytych kursach, szkoleniach przydatnych na stanowisku).


5. Termin i miejsce składania dokumentów:
  - wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Specjalny  Ośrodek  Szkolno Wychowawczy nr 3 w Bydgoszczy, w sekretariacie ul. Graniczna 12 w terminie do 09.03.2018 do godziny 15.00
- dokumenty, które wpłyną po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane
- o zakwalifikowaniu się na rozmowę wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie
- dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem
  Kandydata–z dopiskiem „Nabór na stanowisko starszy referent” - oferty osób, które nie zakwalifikują się na stanowisko objęte zostaną zniszczone komisyjnie

Informację wytworzył:
Alicja Kruzel
Data wytworzenia:
2018-02-28
Odpowiedzialny:
Tadeusz Rybski
Wprowadził do BIP:
Tadeusz Rybski
Data publikacji w BIP:
2018-02-28 12:27:34
Modyfikował:
Tadeusz Rybski
Data ostatniej modyfikacji:
2018-02-28 12:29:03
Liczba odsłon:
2113