Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Obowiązek informacyjny - RODO

Obowiązek informacyjny

 

(Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie  Art. 6 ust.1 lit. c, RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze
)

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Sportowymi  
z siedzibą przy ul. Hetmańska 34, 85-039 Bydgoszcz

 1. W sprawach związanych z ochroną swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą e-mail:

iod@um.bydgoszcz.pl

lub pisemnie na adres:

Inspektor Ochrony Danych, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza
z Oddziałami Sportowymi  z siedzibą przy ul. Hetmańska 34, 85-039 Bydgoszcz

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art 6 lit c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
np.:

 • w celu wypełnienia obowiązku dydaktycznego Szkoły Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Sportowymi  z siedzibą przy ul. Hetmańska 34, 85-039 Bydgoszcz.
 • w celu prowadzenia dziennika lekcyjnego w formie elektronicznej.

 

 1. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań wymaganych przepisami ustawy o oświacie oraz przepisami wykonawczymi do ustawy.
 2. Podanie danych osobowych jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
 3. Niepodanie danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa będzie skutkować brakiem możliwości wszczęcia sprawy lub wydaniem decyzji o odmowie załatwienia wnioskowanej sprawy.
 4. Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym
  na podstawie przepisów prawa.
 5. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania, podmioty zewnętrzne realizujące usługi na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza z Oddziałami Sportowymi,
  w szczególności mogą to być firmy informatyczne świadczące usługi utrzymania
  i rozwoju systemów informatycznych, prowadzenia dziennika elektronicznego.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa w szczególności ustawy o oświacie oraz aktach wykonawczych
  do tej ustawy.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:

1)      Dostępu do swoich danych osobowych.

2)      Poprawiania swoich danych osobowych.

3)      Wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania  w przypadku:

a)      zakwestionowania prawidłowości danych osobowych lub podstawy prawnej ich przetwarzania,

b)      potrzeby zapobieżenia usunięcia Państwa danych osobowych , pomimo wygaśnięcia prawnego tytułu do ich przetwarzania przez Szkołę w celu umożliwienia Państwu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

4)      Wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani / Pana dane osobowe  nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

 

Informację wytworzył:
Agata Dopke
Data wytworzenia:
2019-07-08
Odpowiedzialny:
Agata Dopke
Wprowadził do BIP:
Magdalena Kałdan
Data publikacji w BIP:
2019-07-08 09:59:26
Liczba odsłon:
38