Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Pracownik obsługi - sprzątaczka
Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 28 w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2018-12-14 12:00
Status naboru:
unieważniony

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO PRACOWNIKA OBSŁUGI – SPRZĄTACZKIDyrektor Szkoły Podstawowej nr 28 w Bydgoszczy przy ul. K. K. Baczyńskiego 1 ogłasza nabór na stanowisko pracownika obsługi – sprzątaczki

 1. Nazwa i adres jednostki: Szkoła Podstawowa nr 28 w Bydgoszczy, ul. K. K. Baczyńskiego 1, 85-805 Bydgoszcz

 2. Wymiar zatrudnienia: 1 etat

 3. Umowa o pracę: od 01.01.2019 r. z możliwością przedłużenia

 4. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem sprzątaczki.

Wymagania niezbędne:

 • obowiązkowość, uczciwość, sumienność,

 • umiejętność organizacji prac,

 • poczucie odpowiedzialności za realizację zadań,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • mile widziane doświadczenie pracy w szkole,

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznychh,

 • nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,

 • przestrzega podstawowych zasad moralnych.

Wymagane dokumenty:

 • CV,

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kserokopia świadectw pracy,

 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko pracownika obsługi–sprzątaczki (załącznik nr 1).

Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 28 w Bydgoszczy przy ul. K.K. Baczyńskiego 1 do dnia 14 grudnia 2018 r. do godz. 12.00 lub przesłać na adres szkoły. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko pracownika obsługi – sprzątaczka”. O terminie dalszego postępowania kandydaci spełniający wymagania zostaną poinformowani telefonicznie.

Powód unieważnienia:

Nabór unieważniono z powodu braku ofert.

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Małgorzata Modrzejowska
  Data wytworzenia:
  2018-11-30
  Wprowadził do BIP:
  Izabela Zwierzchowska
  Data publikacji w BIP:
  2018-11-30 10:20:07
  Liczba pobrań:
  51
 • Oświadczenie
  rozmiar: 14 kB
  Informację wytworzył:
  Małgorzata Modrzejowska
  Data wytworzenia:
  2018-11-30
  Wprowadził do BIP:
  Izabela Zwierzchowska
  Data publikacji w BIP:
  2018-11-30 10:20:07
  Liczba pobrań:
  24
Informację wytworzył:
Małgorzata Modrzejowska
Data wytworzenia:
2018-11-30
Wprowadził do BIP:
Izabela Zwierzchowska
Data publikacji w BIP:
2018-11-30 10:20:07
Modyfikował:
Izabela Zwierzchowska
Data ostatniej modyfikacji:
2018-12-28 11:29:05
Liczba odsłon:
321