Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Sprzątaczka
Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2018-12-03 14:00
Status naboru:
nie dokonano wyboru

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31  w Bydgoszczy

ogłasza nabór na stanowisko sprzątaczki

 

Miejsce pracy:  Szkoła Podstawowa nr 31w Bydgoszczy, ul. Karłowicza 2

Stanowisko:  sprzątaczka

Forma i rodzaj zatrudnienia:  UMOWA O PRACĘ NA ZASTĘPSTWO

Wymiar etatu:  cały etat

 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum zawodowe

Wymagania dodatkowe:

 • posiada umiejętność dobrej organizacji pracy,
 • jest obowiązkowa, uczciwa, dyspozycyjna i odpowiedzialna,
 • sumiennie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki, dba o czystość i powierzone mienie,
 • reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej,wykazuje umiejętność pracy w grupie.

Wymagane dokumenty:

 1. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopia dowodu osobistego.
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.
 5. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia
  naboru na stanowisko sprzątaczki.
 6. Oświadczenie o niekaralności, posiadaniu pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych
  oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych.
 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz, że nie toczy
  się przeciwko niemu postępowanie karne.

Informacje dodatkowe:

 • o terminie obrad Komisji Kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
 • oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane,
 • wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl

 

Oferty należy składać do dnia 03.12.2018r., do godziny 14:00 w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 31
ul. Karłowicza 2 lub przesłać listownie na adres szkoły. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej
kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata oraz dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczki”
– decyduje data i godzina wpływu dokumentów do sekretariatu szkoły.

 

DOKUMENTY KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE.

Wynik naboru:

Nie rozstrzygnięto z powodu braku kandydatów

Informację wytworzył:
mgr Aleksandra Kuś
Data wytworzenia:
2018-11-26
Wprowadził do BIP:
Marzena Marynowska
Data publikacji w BIP:
2018-11-26 08:35:42
Modyfikował:
Marzena Marynowska
Data ostatniej modyfikacji:
2018-12-13 14:17:23
Liczba odsłon:
252