Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2017

Załącznik nr 1

do Zasad kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta w Bydgoszczy

 

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej  Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy

(kierownika jednostki organizacyjnej)

za rok 2017

 

Dział I

Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia:

- zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

- skuteczności i efektywności działania,

- wiarygodności sprawozdań,

- ochrony zasobów,

- przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

- efektywności i skuteczności przepływu informacji,

- zarządzania ryzykiem,

oświadczam, że w kierowanym przeze mnie w jednostce sektora finansów publicznych Szkoła Podstawowa nr 41 w  Bydgoszczy,  ul. Romualda Traugutta 12,  85-122 Bydgoszcz

                           (nazwa jednostki organizacyjnej)

 

Część A

 • w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

   

  Część B

 • w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

  Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

   

  Część C

 • nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza.

  Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia.

   

  Część D

  Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z:

 • monitoringu realizacji celów i zadań,

 • samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych,

 • procesu zarządzania ryzykiem,

 • audytu wewnętrznego

 • kontroli wewnętrznych,

 • kontroli zewnętrznych,

 • innych źródeł informacji: samoocena nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego.

   

  Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia.

   

   

  Bydgoszcz 12.01.2018r.                                                                          

     (miejscowość, data)                                                                        Wojciech Konarski

 

Dział II

 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym.

  Nie stwierdzono uchybień realizacji kontroli zarządczej.

   

 2.  Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

  Doskonalenie systemu kontroli zarządczej funkcjonującego w Szkole Podstawowej nr 41 w Bydgoszczy.

   

  Dział III

  Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej.

 1.  Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie:

  Doskonalenie systemu kontroli zarządczej – działania zgodne z planem i harmonogramem kontroli zarządczej.

   

  Pozostałe działania:

  Nie dotyczy.

   

Informację wytworzył:
Wojciech Konarski
Data wytworzenia:
2018-01-13
Odpowiedzialny:
Wojciech Konarski
Wprowadził do BIP:
Andrzej Kowalewski
Data publikacji w BIP:
2018-01-13 10:32:33
Liczba odsłon:
3000