Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
główna księgowa
Miejsce pracy:
Zespół Szkół nr 6 Bydgoszcz
Termin składania dokumentów:
2012-07-03 15:00
Status naboru:
dokonano wyboru


Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Bydgoszczy
o naborze na stanowisko : główna księgowa
 
Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Bydgoszczy
ul. Staroszkolna 12, 85-209 Bydgoszcz
ogłasza nabór na stanowisko : GŁÓWNA KSIĘGOWA
 
I.                     Wymiar czasu pracy :  etat  /  od dnia 01.09.2012r.
 
II.                  Niezbędne wymagania :
 
a/ obywatelstwo polskie
b/ pełna zdolność do czynności prawnych
c/kwalifikacje wymagane na stanowisko głównego księgowego:
   - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub uzupełniające ekonomiczne, studia magisterskie lub ekonomiczne
     studia podyplomowe i co najmniej 3 letni staż w księgowości, bądź wykształcenie średnie, średnie
     policealne lub pomaturalne, ekonomiczne i co najmniej 6 – letni staż pracy w księgowości
d/ brak prawomocnego skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
    przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
    dokumentów lub za przestępstwa karne skarbowe
e/ nieposzlakowana opinia
f/ zaświadczenie lekarskie o zdolności do pracy na wymaganym stanowisku
 
III.               Wymagania dodatkowe:
a/ biegła znajomość obsługi komputera
b/ znajomość obsługi programu VULCAN Płace Optivum, Inwentarz Optivum, Płatnik
c/ znajomość zasad księgowości budżetowej w jednostkach oświatowych., znajomość przepisów z zakresu
     prawa podatkowego w jednostkach oświatowych
d/ znajomość przepisów ZUS
e/ umiejętność sporządzenia sprawozdań budżetowych
f/ umiejętność pracy w zespole
g/ sumienność i rzetelność
h/ gotowość do podnoszenia swoich kwalifikacji
 
IV.                Zakres obowiązków:
a/ prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami
b/ odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi
c/ odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo -  budżetowej oraz zasad prawidłowej
     i oszczędnej gospodarki budżetowej
d/ odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo- księgowa jednostki
e/ dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych
f/ dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym
g/ sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki
      IV .        Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a/  list motywacyjny
b/ życiorys z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej
c/ ostatnie świadectwo pracy
d/ kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie
e/ kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach
f/ oryginał kwestionariusza osobowego
g/ dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy
h/ oświadczenie kandydata o niekaralności
i/ oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy
    zgodnie z Ustawą a dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926 z
    późn. zm.)
 
Dokumenty należy składać do dnia 03.07.2012r. na adres :
Zespół Szkół nr 6 w Bydgoszczy
ul. Staroszkolna 12
85-209 Bydgoszcz
z dopiskiem na kopercie : ,, Oferta pracy na stanowisko ,, głównego księgowego” lub złożyć
w sekretariacie szkoły w godzinach 8.00 – 15.00
 
Inne informacje :
Z kandydatem będzie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
                                Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Wynik naboru:

Wybrany kandydat: Małgorzata Sokołowska, Bydgoszcz
Uzasadnienie wyboru: Wybrany kandydat spełnia wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze
Informację wytworzył:
Jan Mirecki
Data wytworzenia:
2012-06-25
Wprowadził do BIP:
Gabriela Grzegorowska
Data publikacji w BIP:
2012-06-26 06:30:00
Data ostatniej modyfikacji:
2012-07-06 15:19:07
Liczba odsłon:
2981