Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA
Miejsce pracy:
Zespół Szkół nr 6
Termin składania dokumentów:
2017-12-08 12:00
Status naboru:
dokonano wyboru

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Bydgoszczy

ogłasza nabór na wolne stanowisko:

NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA

1.       Adres jednostki:

             Zespół Szkół nr 6

             ul. Staroszkolna 12

             85 – 209 Bydgoszcz

2.       Wymiar zatrudnienia:

           Wymiar zatrudnienia:  25/25

3.       Forma zatrudnienia:

            Umowa o pracę na czas określony od 15.12

4.       Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a)       Posiada obywatelstwo polskie,

b)       Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

c)       Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,

d)       Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

e)       Nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub skarbowe,

f)        Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

5.       Wymagania dodatkowe:

a)       umiejętność pracy w zespole,

b)        poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność);

c)        łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kultura osobista.

6.       Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny i CV

b)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c)       dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( kserokopie) i dodatkowe kompetencje

d)       kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego),

h)       Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,

i)         Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

            z pełni praw publicznych,

j)         Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

           przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne    przestępstwo skarbowe,

k)       Oświadczenie kandydata, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

           z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.

            1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko.

 

7.       Termin i miejsce składania dokumentów:

           Dokumenty należy dostarczyć do  sekretariatu Zespołu Szkół nr 6 w Bydgoszczy

           przy ul. Staroszkolnej 12 w Bydgoszczy  w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem

           „Nabór na stanowisko – nauczyciel przedszkola”  

                                     w terminie do 8 grudnia 2017 r. do godz. 12.00.

  • dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych,
    • dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w terminie

do 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie,

  • o zakwalifikowaniu na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie
  • informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie BIP w terminie 14 dni od wyłonienia  kandydata.

Wynik naboru:

Na stanowisko NAUCZYCIEL PRZEDSZKOLA  wybrano

 

Anna Domachowska, Bydgoszcz


Edyta Mazurkiewicz- Szreder, Bydgoszcz

Informację wytworzył:
Gabriela Grzegorowska
Data wytworzenia:
2017-11-30
Odpowiedzialny:
Gabriela Grzegorowska
Wprowadził do BIP:
Danuta Łońska
Data publikacji w BIP:
2017-11-30 10:24:34
Modyfikował:
Danuta Łońska
Data ostatniej modyfikacji:
2017-12-13 15:16:59
Liczba odsłon:
1291