Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Nauczyciel historii
Miejsce pracy:
Zespół Szkół nr 6 w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2018-07-12 12:00
Status naboru:
dokonano wyboru

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Bydgoszczy

ogłasza nabór na wolne stanowisko: nauczyciela historii

 

1.       Adres jednostki:

Zespół Szkół nr 6

            ul. Staroszkolna 12, 85 – 209 Bydgoszcz, tel. 52 322 74 34

2.       Wymiar zatrudnienia:

Wymiar zatrudnienia:  12/18

3.       Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony od 01.09.2018- 31.08.2019r.

4.       Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a)       Posiada obywatelstwo polskie,

b)       Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

c)       Posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,

d)       Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie,

e)       Nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub skarbowe,

f)        Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

g/        Posiada dobrą znajomość aktualnie obowiązującej podstawy programowej

5.       Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

a)       umiejętność pracy w zespole,

b)        poczucie odpowiedzialności za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność);

c)        łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kultura osobista.

6.       Wymagane dokumenty:

a)       list motywacyjny i CV

b)       kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c)       dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( kserokopie) i dodatkowe kompetencje

d)       kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowodu osobistego),

h)       Oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,

i)         Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu

            z pełni praw publicznych,

j)         Oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

           przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne    przestępstwo skarbowe,

k)       Oświadczenie kandydata, iż wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie

           z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.

            1182 ze zm.) w celu przeprowadzenia naboru na ww. stanowisko.

l/         Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku

            nauczyciela

 

7.       Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy dostarczyć do  sekretariatu Zespołu Szkół nr 6 w Bydgoszczy

 przy ul. Staroszkolnej 12 w Bydgoszczy  w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem

„Nabór na stanowisko – nauczyciel historii”

w terminie do 12 lipca 2018 r. do godz. 12.00.

  • ·           dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych,
    • dokumenty pozostałych kandydatów będzie można odebrać w sekretariacie szkoły, w terminie

do 14 dni od daty zakończenia procesu rekrutacji, w przeciwnym razie zostaną zniszczone komisyjnie,

  • o zakwalifikowaniu na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie
  • informacja o wynikach rekrutacji zostanie opublikowana na stronie BIP w terminie 14 dni od wyłonienia  kandydata.

Życiorys i CV powinien być podpisany i opatrzony klauzulą: Zgodnie z art.23 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101, poz.926 z 2002r. , z póź. Zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia procesów rekrutacji na wolne stanowisko pracy.

Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych jest Zespół Szkół nr 6 w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Staroszkolnej 12, 85-209 Bydgoszcz.

Oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie oraz , że zostałam(łem) poinformowana(y) o prawie do wglądu moich danych oraz ich poprawiania.

 

Wynik naboru:

Wybrano :  Julita Przytarska - Bydgoszcz

Informację wytworzył:
Gabriela Grzegorowska
Data wytworzenia:
2018-07-02
Odpowiedzialny:
Gabriela Grzegorowska
Wprowadził do BIP:
Danuta Łońska
Data publikacji w BIP:
2018-07-02 20:47:19
Modyfikował:
Danuta Łońska
Data ostatniej modyfikacji:
2018-07-18 23:04:19
Liczba odsłon:
866