Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Zespół Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków
Numer sprawy:
1/ZS9/2019
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty polegające na: a) demontażu istniejących posadzek w dwóch pomieszczeniach dydaktycznych wykonanych z płytek pcv wraz z listwami przypodłogowymi o łącznej powierzchni 71 m2, b) przygotowaniu posadzek o których mowa w pkt a do ułożenia płytek ceramicznycho powierzchni 71 m2, c) wykonaniu cokołów z płytek ceramicznych o wysokości 150 mm, d) ułożeniu płytek ceramicznych oraz wykonaniu spoin na powierzchni 71 m2, e) zakup i dostawa materiałów wskazanych przez zamawia
Termin składania ofert:
2019-01-11 13:00
Status postepowania:
rozstrzygnięte

Zapytanie ofertowe nr 1/ZS9/2019 na wykonanie robót budowlanych

 

1.      Zamawiający:

a)      Zespół Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków, ul .Cicha 59, 85 – 650 Bydgoszcz.

 

2.      Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są  roboty polegające na:

a)      demontażu istniejących posadzek w dwóch pomieszczeniach dydaktycznych wykonanych z płytek pcv wraz z listwami przypodłogowymi o łącznej powierzchni 71 m2,

b)      przygotowaniu posadzek o których mowa w pkt a do ułożenia płytek ceramicznycho powierzchni 71 m2,

c)      wykonaniu cokołów z płytek ceramicznych o wysokości 150 mm,

d)     ułożeniu płytek ceramicznych oraz wykonaniu spoin na powierzchni 71 m2,

e)      zakup i dostawa materiałów wskazanych przez zamawiającego.

 

3.      Termin realizacji zamówienia:

a)      zalecany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 14. 01. do 18. 01. 2019 r.

 

4.      Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

a)      kontakt: tel. 604 – 637 – 990

b)      zamawiający wymaga dokonania wizji lokalnej przez Wykonawców przy udziale pracownika Zamawiającego. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić telefonicznie.

 

5.      Oferta powinna zawierać:

a)      ofertę cenową sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 2,

b)      aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

 

6.      Sposób przygotowania oferty:

a)      ofertę należy sporządzić w języku polskim, z podaniem ceny w PLN,

 

7.      Miejsce i termin złożenia ofert:

a)      Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć do dnia 11.01.2019 roku, do godziny 1300  na adres:Zespół Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków, ul .Cicha 59, 85 – 650,

b)      na kopercie proszę umieścić napis – OFERTA – ROBOTY PŁYTKARSKIE.

 

8.      Z wybranym wykonawcą zostanie podpisana umowa na wykonanie przedmiotowych robót uwzględniająca płatność przelewem w terminie 60 dni od dnia dokonania odbioru robót.

 

 

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Mirosław Chojecki
  Data wytworzenia:
  2019-01-11
  Wprowadził do BIP:
  Anna Banachowicz
  Data publikacji w BIP:
  2019-01-11 15:53:01
  Liczba pobrań:
  41
Informację wytworzył:
Mirosław Chojecki
Data wytworzenia:
2019-01-08
Odpowiedzialny:
Anna Banachowicz
Wprowadził do BIP:
Anna Banachowicz
Data publikacji w BIP:
2019-01-08 13:19:49
Modyfikował:
Anna Banachowicz
Data ostatniej modyfikacji:
2019-01-11 15:50:38
Liczba odsłon:
113