Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
sprzataczka
Miejsce pracy:
Zespół Szkół nr 9
Termin składania dokumentów:
2018-04-13 14:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy

 ogłasza nabór na stanowisko: sprzątaczki

 

1)      Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

a)      niezbędne:

-        posiada kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,

-        posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

-        nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

b)      dodatkowe:

-        jest dyspozycyjna,

-        jest uprzejma i życzliwa,

-        cechuje się zdolnością do pracy w zespole,

-        wykazuje umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą,

-        reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

2)      Oferta osób powinna zawierać następujące dokumenty:

a)      list motywacyjny,

b)      CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

c)      kserokopie świadectw potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności,

d)      kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

e)      kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość,

f)       oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie, przestępstwo skarbowe oraz, że  nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

g)      oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sprzątaczki,

h)      oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko sprzątaczki.

3)      Inne informacje:

a)      o zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,

b)      oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane,

c)      z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa na czas określony, w niepełnym wymiarze godzin, tj. 0, 5 etatu,

d)      informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy,

e)      oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na stanowisko sprzątaczki w ZS nr 9 w Bydgoszczy” w terminie do 13. 04. 2018 r. do godziny 1400 (decyduje data i godzina wpływu), w sekretariacie szkoły lub pocztą na adres:

 

Zespół Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków, ul. Cicha 59, 85 – 650 Bydgoszcz,  

tel. 52 341 – 34 - 48

Kserokopie dokumentów kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do akt osobowych. Kserokopie dokumentów pozostałych osób zostaną zniszczone komisyjnie (istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w ciągu 7 dni od opublikowania wyników naboru)

Informację wytworzył:
Mirosław Chojecki
Data wytworzenia:
2018-03-08
Odpowiedzialny:
Anna Banachowicz
Wprowadził do BIP:
Anna Banachowicz
Data publikacji w BIP:
2018-03-08 16:05:30
Modyfikował:
Anna Banachowicz
Data ostatniej modyfikacji:
2018-03-27 20:17:21
Liczba odsłon:
773