Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Rzemieślnik
Miejsce pracy:
Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2017-08-22 15:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

 

Dyrektor Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy

ul. Słoneczna 26, 85-348 Bydgoszcz

ogłasza nabór na stanowisko:  RZEMIEŚLNIK

 

   I.  Wymiar czasu pracy: pełen etat

  II.   Niezbędne wymagania:

a)      wykształcenie co najmniej zawodowe;

b)      posiadanie pełnej zdolności do wykonywania czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych;

c)      niekaralność.

d)     dyspozycyjność

e)      umiejętność pracy w zespole

f)       dobra organizacja pracy

g)      odpowiedzialność

 III.  Zakres obowiązków:

 • kontrola sprawności oraz naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego;
 • naprawa urządzeń sanitarnych, sanitarno-kanalizacyjnych;
 • wprawianie wybitych szyb, naprawa i wymiana uchwytów okiennych, uszczelnianie okien;
 • konserwowanie i naprawa zamków patentowych i zwykłych, dorabianie i oznaczanie kluczy;
 • wymiana żarówek, naprawa gniazd wtykowych i wyłączników świetlnych;
 • okresowe konserwowanie elementów metalowych (ogrodzenie, drzwi) i drewnianych;
 • sprawowanie opieki nad obiektem w okresie ferii szkolnych;
 • koszenie trawników;
 • wykonywanie czynności zleconych przez opiekunów pracowni szkolnych
  i pozostałych pomieszczeń;
 • dbałość o porządek na stanowisku pracy i powierzone narzędzia;
 • wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły, a zleconych przez dyrektora;
 • stosowanie przepisów bhp podczas pracy.

 IV.  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • list motywacyjny;
 • życiorys /CV/ z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 • kserokopie dowodu osobistego;
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych
  w ofercie pracy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014r., poz. 1182 z późn. zm.)

Dokumenty należy składać do dnia 22.08.2017r. na adres:

Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy

ul. Słoneczna 26

85-348 Bydgoszcz

 z dopiskiem na kopercie: „Oferta pracy na stanowisko „rzemieślnik” lub złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach 8:00 – 15:00.

 Inne informacje:

 Z kandydatem będzie przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.

 Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Informację wytworzył:
Katarzyna Machalińska
Data wytworzenia:
2017-08-10
Wprowadził do BIP:
Lilianna Dalecka
Data publikacji w BIP:
2017-08-10 12:52:33
Liczba odsłon:
487