Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Asystent nauczyciela
Miejsce pracy:
Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2017-08-18 14:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 29 W BYDGOSZCZY

ogłasza nabór na stanowisko : asystent  nauczyciela 

wymiar etatu: ½ ( 20 godz. tygodniowo)

forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony

od 01.09.2017r.    do 22.06.2018 r.

I. Wymagania niezbędne: 

1. Wykształcenie wyższe  z przygotowaniem pedagogicznym        

2. Obywatelstwo polskie. 

3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych. 

II. Do zakresu zadań wykonywanych na w/w stanowisku należeć będą:

1. Pomoc nauczycielowi w pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.

2. Wykonywanie innej pracy wynikającej z aktualnych zadań wykonywanych przez szkołę.

III. Wymagania dodatkowe:

1. Doświadczenie w pracy z dziećmi, również niepełnosprawnymi intelektualnie.

2. Dyspozycyjność, odpowiedzialność, sumienność.

3. Nienaganny stan zdrowia.

4. Wysoka kultura osobista.

IV. Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty: 

-  CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

- kserokopie świadectw pracy potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

- kserokopię aktu nadania stopnia awansu zawodowego,

- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, a także nie toczy się przeciwko kandydatowi postepowanie dyscyplinarne.

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku rehabilitanta,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgonie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko asystent nauczyciela

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie 

III. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach dopiskiem   „Nabór na stanowisko asystent nauczyciela”   w terminie do 18  sierpnia 2017 roku do godziny 14:00 (decyduje data i godzina wpływu)  w sekretariacie szkoły lub pocztą na adres: 

Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy 

ul. Słoneczna26

85 – 348 Bydgoszcz

IV. Informacje dodatkowe

Aplikacje złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

O wyborze na stanowisko asystenta nauczyciela  kandydat zostanie powiadomiony telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP

 

Informację wytworzył:
Katarzyna Machalińska
Data wytworzenia:
2017-08-11
Wprowadził do BIP:
Lilianna Dalecka
Data publikacji w BIP:
2017-08-11 12:18:51
Liczba odsłon:
1710