Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Pomoc nauczyciela
Miejsce pracy:
Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2018-09-21 12:00
Status naboru:
dokonano wyboru

Dyrektor Zespołu Szkół nr 29  w Bydgoszczy

ogłasza nabór na stanowisko – POMOC NAUCZYCIELA.

 1.  Wymiar czasu pracy –cały etat
 2.  Okres trwania umowy: na czas określony
 3.  Do składania oferty może przystąpić osoba, która spełnia poniższe wymagania związane ze stanowiskiem pomocy nauczyciela:                                     Wymagania niezbędne:

a) posiada obywatelstwo polskie,

b) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pomocy nauczyciela,

c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

d) nie była karana za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne,

Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dobra organizacja pracy, samodzielność,

b) poczucie odpowiedzialności za realizację zadań,

c) łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kultura osobista.

d) doświadczenie w pracy z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

e)  dyspozycyjność, odpowiedzialność i sumienność.

 4. Zakres obowiązków na w/w stanowisku

 1. Pomoc nauczycielowi w pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
 2. Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie ucznia.
 4. Wykonywanie innej pracy wynikającej z aktualnych zadań statutowych placówki                                                                                                                  5.  Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,                                     
 • oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
 • oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) DZ.U.UE.L.2016.119.1,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku pomocy nauczyciela.                                                                  6. Termin i miejsce składania dokumentów:                                                                                                                                                            - Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy ul. Słoneczna 26 do dnia 21 września  2018 roku do godz. 12:00 (decyduje data     i godzina wpływu).  Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.  Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem  i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko pomocy nauczyciela w Zespole Szkół nr 29 w Bydgoszczy”.

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie lub zwracane na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji (odbiór osobisty).

Wynik naboru:

Wybrany kandydat spełnił wymogi zawarte w ogłoszeniu o naborze

Informację wytworzył:
Katarzyna Machalińska
Data wytworzenia:
2018-09-14
Wprowadził do BIP:
Lilianna Dalecka
Data publikacji w BIP:
2018-09-14 09:05:46
Modyfikował:
Lilianna Dalecka
Data ostatniej modyfikacji:
2018-10-09 10:48:50
Liczba odsłon:
1287