Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym
Miejsce pracy:
Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2019-02-01 12:00
Status naboru:
dokonano wyboru

Dyrektor Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy

ogłasza nabór na stanowisko:

NAUCZYCIELA O SPECJALNYM PRZYGOTOWANIU PEDAGOGICZNYM w Szkole Podstawowej nr 13 ( edukacja wczesnoszkolna)

1.Adres placówki:

 Zespół Szkół nr 29

ul. Słoneczna 26

 85 – 348 Bydgoszcz

2. Wymiar zatrudnienia: 1 etat

3. Forma zatrudnienia: Umowa o pracę na czas zastępstwa

4. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

- Posiada obywatelstwo polskie.

- Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe magisterskie lub licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym.

- Posiada kwalifikacje do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych

- Posiada kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki

- Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

5. Wymagania dodatkowe:

-   doświadczenie w pracy z dziećmi  o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze spektrum autyzmu

- umiejętność pracy w zespole,

- sumienność i odpowiedzialność

- łatwość nawiązywania kontaktów i wysoka kultura osobista.

6. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny i CV

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe ( kserokopie) i dodatkowe kompetencje

d) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie polskim,

e) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  przestępstwo skarbowe,

g) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) DZ.U.UE.L.2016.119.1,

7. Termin i miejsce składania dokumentów:  

 Dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół nr 29 w Bydgoszczy przy

ul. Słonecznej 26 w Bydgoszczy w zamkniętych kopertach wraz z dopiskiem  Nabór na stanowisko – nauczyciel o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym” w terminie do 1 lutego 2019 r. do godz. 12.00.

Dodatkowe informacje

- O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

- Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych, natomiast dokumenty pozostałych osób będą przechowywane do 30 września 2019 r, a potem zniszczone komisyjnie lub zwracane na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji (odbiór osobisty).

-  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Oświata

Wynik naboru:

Wybrano osobę, która spełniała kryteria określone w ogłoszeniu o naborze na nauczyciela o specjalnym przygotowaniu pedagogicznym.

Informację wytworzył:
Katarzyna Machalińska
Data wytworzenia:
2019-01-16
Wprowadził do BIP:
Lilianna Dalecka
Data publikacji w BIP:
2019-01-16 21:53:09
Modyfikował:
Lilianna Dalecka
Data ostatniej modyfikacji:
2019-03-06 16:59:16
Liczba odsłon:
979