Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Sprzątaczka
Miejsce pracy:
Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2019-07-19 14:00
Status naboru:
dokonano wyboru

 

 

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 29 W BYDGOSZCZY OGŁASZA  NABÓR NA   STANOWISKO  SPRZĄTACZKA 

 

I.                 Wymiar czasu pracy :  pełen etat od 01.08.2019r. na czas określony z możliwością zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

II.               Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

1.      Posiada wykształcenie co najmniej zawodowe.

 

2.      Posiada doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

3.      Sumiennie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki.

 

4.      Posiada znajomość metod  i technik sprzątania.

 

5.      Wykazuje umiejętność pracy w grupie.

 

6.      Jest dyspozycyjna i odpowiedzialna.

 

7.      Potrafi szybko reagować w sytuacji zagrożenia

 

8.      Reprezentuje wysoko poziom kultury osobistej.

 

9.      Spełnia wymagania formalne (obywatelstwo polskie, brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na ww. stanowisku, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, korzystania z praw publicznych, nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne)

 

III.                 Zakres obowiązków:

 

1.      Przestrzeganie  ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych, tajemnicy służbowej, oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych dyrektora szkoły.

 

2.      Utrzymywanie we wzorowym porządku i czystości powierzonego rejonu (pomieszczeń szkolnych, holu, korytarzy, pomieszczeń sanitarnych).

 

3.      Dbałość o mienie szkolne oraz powierzony sprzęt przeznaczony do utrzymania czystości pomieszczeń.

 

4.      Właściwe przechowywanie i zabezpieczenie środków czystości i środków higienicznych, po zakończeniu czynności sprzątania.

 

5.      Wykonanie prac okresowych : porządkowanie szkoły po remontach pomoc w przygotowaniu pomieszczeń na uroczystości szkolne, zastępowanie pracowników w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności.

 

6.      Dokładne sprawdzenie stanu bezpieczeństwa sprzątniętych pomieszczeń przed opuszczeniem powierzonego rejonu (zamknięcie okien, drzwi, kurków wodociągowych, zgaszenie świateł, wyłączenie urządzeń energii elektrycznej).

 

7.      Pomoc przy zachowaniu bezpieczeństwa szkoły.

 

8.      Udzielanie informacji interesantom dotyczących lokalizacji klas, komórek administracyjnych, itp. przy wejściu do szkoły.

 

9.      Zgłaszanie  przełożonym wszelkich awarii i uszkodzeń, urządzeń, oraz instalacji znajdujących się w budynku szkoły.

 

10.   Wykonywanie zadań dodatkowych zleconych przez dyrektora ZS nr 29

 

11.   Pełnienie dyżurów zgodnie z grafikiem oraz w przypadku zastępstwa sprzątaczek czasowo nieobecnych.

 

12.   Kulturalne traktowanie wszystkich pracowników, uczniów i rodziców.

 

IV.              Oferta powinny zawierać następujące dokumenty:

 

1.      List motywacyjny.

 

2.      Życiorys  (CV),  podpisany i opatrzony klauzulą :„Wyrażam zgodę na  przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

 

3.      Kwestionariusz osobowy z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej.

 

4.      Kopie świadectw pracy.

 

5.      Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz dodatkowe uprawnienia i umiejętności.

 

6.      Oświadczenie, że kandydat  nie był karany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne.

 

7.      Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy.

 

8.      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie na stanowisko sprzątaczki

 

V.               Inne informacje:

 

1.      O zakwalifikowaniu się na rozmowę  kandydat zostanie poinformowany telefonicznie.

 

2.      Z wyłonionym kandydatem zostanie zawarta umowa na czas określony.

 

3.      Wynik rekrutacji będzie umieszczony na stronie internetowej BIP.

 

4.      Likwidacja dokumentów osób niezakwalifikowanych zostanie przeprowadzona 30 dni po ogłoszeniu wyniku rekrutacji.

 

5.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie szkoły w zamkniętych kopertach:

 

Zespół Szkół nr 29

 

ul. Słoneczna 26

 

85-348 Bydgoszcz

 

 z dopiskiem „OFERTA PRACY NA STANOWISKO  SPRZĄTACZKI” pocztą lub osobiście w sekretariacie  

 szkoły w godzinach 08:00 do 14:00 w terminie do 19 lipca 2019 r. do godziny14:00 (pokój nr 1)

   Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane  (decyduje data stempla  pocztowego)

 

 

 

Wynik naboru:

Dokonano wyboru kandydata spełniającego kryteria określone w ogłoszeniu o naborze.

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Katarzyna Machalińska
  Data wytworzenia:
  2019-07-02
  Wprowadził do BIP:
  Lilianna Dalecka
  Data publikacji w BIP:
  2019-07-02 12:46:04
  Liczba pobrań:
  28
 • Oświadczenie
  rozmiar: 15 kB
  Informację wytworzył:
  Katarzyna Machalińska
  Data wytworzenia:
  2019-07-02
  Wprowadził do BIP:
  Lilianna Dalecka
  Data publikacji w BIP:
  2019-07-02 12:46:04
  Liczba pobrań:
  37
 • Informację wytworzył:
  Katarzyna Machalińska
  Data wytworzenia:
  2019-07-02
  Wprowadził do BIP:
  Lilianna Dalecka
  Data publikacji w BIP:
  2019-07-02 12:46:04
  Liczba pobrań:
  32
Informację wytworzył:
Katarzyna Machalińska
Data wytworzenia:
2019-07-02
Wprowadził do BIP:
Lilianna Dalecka
Data publikacji w BIP:
2019-07-02 12:46:04
Modyfikował:
Lilianna Dalecka
Data ostatniej modyfikacji:
2019-08-20 11:44:23
Liczba odsłon:
264