Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
nauczyciel przedszkola
Miejsce pracy:
Przedszkole nr 24
Termin składania dokumentów:
2019-02-06 12:30
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 32  w Bydgoszczy

ogłasza nabór na stanowisko – NAUCZYCIELA PRZEDSZKOLA.

 1.  Wymiar czasu pracy –1/2 etatu
 2. Adres placówki:
  Przedszkole nr 24 (w Zespole Szkół nr 32)
  ul. Krucza 5a
  85-308 Bydgoszcz
  tel. 52 373 25 30
  e-mail: zs32@edu.bydgoszcz.pl
 3.  Okres trwania umowy: na czas określony- do końca czerwca 2019r.
 4.  Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

Niezbędne:

 1. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.
 2. Posiada obywatelstwo polskie.
 3. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych
 4. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.
 5. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela.

Dodatkowe:

 1. Jest dyspozycyjna.
 2. Jest odpowiedzialna.
 3. Jest sumienna i dokładna.
 4. Przestrzega podstawowe zasady moralne, reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

    V.  Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:

1. List motywacyjny

2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej.

3. Kwestionariusz osobowy.

4. Kserokopie świadectw potwierdzających kwalifikacje oraz dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności.

5. Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej.

6. Kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku nauczyciela

8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w procesie rekrutacji na stanowisko nauczyciela prowadzonym przez Przedszkole nr 24 zawierającą klauzulę " Jednocześnie oświadczam, że zostałem/ am poinformowany/na o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne. Podstawa Prawna: pkt 32, pkt 42, pkt 43, pkt 171 preambuły, art. 4 pkt 11 art.5 ust. 1 lit.b art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str 1.


Oferty należy składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół nr 32 do 06.02.2019r. do godziny 12:30

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela wychowania przedszkolnego”.

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie lub zwracane na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni od zakończenia rekrutacji (odbiór osobisty).

Informację wytworzył:
Beata Mazur
Data wytworzenia:
2019-01-30
Odpowiedzialny:
Bożena Krajnik
Wprowadził do BIP:
Beata Mazur
Data publikacji w BIP:
2019-02-04 12:11:47
Liczba odsłon:
1001