Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
kucharka
Miejsce pracy:
Zespół Szkół nr 32
Termin składania dokumentów:
2019-08-09 12:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

  

Na podstawie art.11 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223 poz. 1458) Dyrektor Zespołu Szkół nr 32 w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko: KUCHARKA
I. Wymiar czasu pracy- etat

II. Kandydat powinien spełniać następujące wymagania związane ze stanowiskiem: 
    1. Niezbędne : 
                a) Wykształcenie zasadnicze zawodowe i odpowiednie wyszkolenie w zawodzie, 
                b) Obywatelstwo polskie, 
                c) Ma pełną zdolność do czynności prawnych, 
                d) Nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

                e) Stan zdrowia kandydata pozwala na wykonywanie prac związanych ze stanowiskiem kucharki.

                f) Kandydat jest osobą sumienną i dokładną, dbającą o czystość i popwierzone mienie
    2. Dodatkowe: 
                a) Wykształcenie średnie związane z gastronomią, 
                b) Doświadczenie zawodowe, preferowane - praca w stołówce szkolnej, 
                c) Umiejętność współpracy, kreatywność, komunikatywność.   
III.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje przede wszystkim: 
                1. Sporządzenie jadłospisu przy udziale intendentki. 
                2. Przygotowanie produktów zgodnie z zasadami higieny obowiązującymi w placówkach żywienia zbiorowego. 
                3. Stała dbałość o urozmaicanie i estetykę wydawanych posiłków. 
                4. Właściwe gospodarowanie przeznaczonymi do spożycia towarami. 
                5. Przestrzeganie zasad higieny, czystości naczyń i sprzętu kuchennego. 
                6. Przygotowywanie pomieszczeń kuchni do remontów oraz sprzątanie po ich zakończeniu, 
                7. Wykonywanie różnych prac zleconych przez dyrektora i pracowników Sanepidu. 
                8. Przestrzeganie w czasie pracy przepisów bhp oraz przepisów p.poż. 
                9. Ponoszenie odpowiedzialności materialnej za pobrany z magazynu towar. 
                10. Kultura obsługi dzieci i pracowników szkoły korzystających ze stołówki. 
                11. Pranie obrusów, ręczników, fartuchów. 
III. Oczekujemy na Państwa pisemne zgłoszenie zawierające: 
                1. List motywacyjny. 
                2. Curriculum Vitae. 
                3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. 
                4. Kwestionariusz osobowy i oświadczenia (druki można pobrać ze strony internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl) 
                5. Oświadczenie kandydata, o niekaralności i o pełnej zdolności do czynności prawnych. 
                6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
IV. Inne informacje: 
                1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. 
                2. Oferty, które wpłyną do szkoły po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. 
                3. Z kandydatem wyłonionym w drodze naboru zostanie zawarta umowa na czas określony. 
  
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w sekretariacie szkoły na parterze: Zespół Szkół nr 32, ul. Krucza 5a, 85-308 Bydgoszcz w terminie do dnia 09. sierpnia 2019 roku do godz. 12:00 z dopiskiem na kopercie "Nabór na stanowisko kucharki". 
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Zespołu Szkół nr 32. 

Wynik rekrutacji zostanie ogłoszony na stronie BIP.
Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych na w/w stanowisko zostaną komisyjnie zniszczone. 

Informację wytworzył:
Beata Mazur
Data wytworzenia:
2019-07-10
Odpowiedzialny:
Bożena Krajnik
Wprowadził do BIP:
Beata Mazur
Data publikacji w BIP:
2019-07-10 13:09:35
Liczba odsłon:
173