Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

oświadczenie2014

Załącznik nr 1 do Zasad kontroli zarządczej w jednostkach organizacyjnych Miasta w Bydgoszczy Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Szkół nr 34 w Bydgoszczy (kierownika jednostki organizacyjnej) za rok 2014 Dział I Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej, tj. działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, a w szczególności dla zapewnienia: - zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, - skuteczności i efektywności działania, - wiarygodności sprawozdań, - ochrony zasobów, - przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, - efektywności i skuteczności przepływu informacji, - zarządzania ryzykiem, oświadczam, że w kierowanym przeze mnie w jednostce sektora finansów publicznych Zespołu Szkół nr 34 w Bydgoszczy, ul. Zacisze 16. (nazwa jednostki organizacyjnej) Część A X w wystarczającym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Część B  w ograniczonym stopniu funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. Część C  nie funkcjonowała adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zarządcza. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej wraz z planowanymi działaniami, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej, zostały opisane w dziale II oświadczenia. Część D Niniejsze oświadczenie opiera się na mojej ocenie i informacjach dostępnych w czasie sporządzania niniejszego oświadczenia pochodzących z: X monitoringu realizacji celów i zadań, X samooceny kontroli zarządczej przeprowadzonej z uwzględnieniem standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, X procesu zarządzania ryzykiem,  audytu wewnętrznego X kontroli wewnętrznych,  kontroli zewnętrznych, X innych źródeł informacji: samoocena nauczycieli prowadzona w ramach nadzoru pedagogicznego, ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona w placówce przez Kuratorium Oświaty. Jednocześnie oświadczam, że nie są mi znane inne fakty lub okoliczności, które mogłyby wpłynąć na treść niniejszego oświadczenia. 600 – 1400 Bydgoszcz 15. 01.2015r Anna Thiesler (miejscowość, data) (podpis kierownika jednostki organizacyjnej) Dział II 1. Zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania kontroli zarządczej w roku ubiegłym. nie dotyczy Należy opisać przyczyny złożenia zastrzeżeń w zakresie funkcjonowania kontroli zarządczej, np. istotną słabość kontroli zarządczej, istotną nieprawidłowość w funkcjonowaniu jednostki, istotny cel lub zadanie, które nie zostały zrealizowane, niewystarczający monitoring kontroli zarządczej, wraz z podaniem, jeżeli to możliwe, elementu, którego zastrzeżenia dotyczą, w szczególności: zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi, skuteczności i efektywności działania, wiarygodności sprawozdań, ochrony zasobów, przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania, efektywności i skuteczności przepływu informacji lub zarządzania ryzykiem. 2. Planowane działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. nie dotyczy Należy opisać kluczowe działania, które zostaną podjęte w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej w odniesieniu do złożonych zastrzeżeń, wraz z podaniem terminu ich realizacji. Dział III Działania, które zostały podjęte w ubiegłym roku w celu poprawy funkcjonowania kontroli zarządczej. 1. Działania, które zostały zaplanowane na rok, którego dotyczy oświadczenie: nie dotyczy Należy opisać najistotniejsze działania, jakie zostały podjęte w roku, którego dotyczy niniejsze oświadczenie w odniesieniu do planowanych działań wskazanych w dziale II oświadczenia za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie. Pozostałe działania: nie dotyczy Należy opisać najistotniejsze działania, niezaplanowane w oświadczeniu za rok poprzedzający rok, którego dotyczy niniejsze oświadczenie, jeżeli takie działania zostały podjęte.
Informację wytworzył:
Anna Thiesler
Data wytworzenia:
2015-01-16
Wprowadził do BIP:
Hanna Piasecka
Data publikacji w BIP:
2015-01-16 14:41:52
Liczba odsłon:
1139