Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
nauczyciel matematyki
Miejsce pracy:
Szkoła Podstawowa nr 26
Termin składania dokumentów:
2017-08-30 12:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

Dyrektor Zespołu Szkół nr 34 w Bydgoszczy

ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela matematyki

 

Zespół Szkół nr 34-  Szkoła Podstawowa nr 26

Ul. Zacisze 16 85-835 Bydgoszcz Tel. (52) 361-11-14

Wymiar zatrudnienia –   8/18 etatu

Umowa o pracę na czas określony ( na zastępstwo)

Istnieje możliwość uzupełnienie etatu w SP 57 (10/18 etatu)

Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 1. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym,

 2. Posiada obywatelstwo polskie,

 3. Spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,

 4. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 5. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.

Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:

 1. List motywacyjny.

 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej.

 3. Kwestionariusz osobowy.

 4. Kserokopie świadectw potwierdzających kwalifikacje oraz dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności.

 5. Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej.

 6. Kserokopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.

 7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

 8. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodna przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr.101, poz. 926 z póżn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczycie matematyki.

 

Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 34 ul. Zacisze 16 w Bydgoszczy

do 30.08.2017r. do godziny 12.00 lub przesłać na adres: Zespół Szkół nr 34 ul. Zacisze 16,

 85-835 Bydgoszcz lub mailowo: ZS34@edu.bydgoszcz.pl

O zachowaniu terminu decyduje odpowiednio data wpływu do Zespołu Szkół nr 34

w Bydgoszczy. Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będę rozpatrywane. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem

i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „ Nabór na stanowisko nauczyciela matematyki”.

O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

 

 

Informację wytworzył:
Anna Thiesler
Data wytworzenia:
2017-08-24
Wprowadził do BIP:
Hanna Piasecka
Data publikacji w BIP:
2017-08-24 11:52:36
Modyfikował:
Hanna Piasecka
Data ostatniej modyfikacji:
2017-08-24 12:01:17
Liczba odsłon:
585