Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
nauczyciel języka polskiego
Miejsce pracy:
Zespół Szkół Budowlanych im. J. Gagarina w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2018-08-14 12:00
Status naboru:
dokonano wyboru

stanowisko: nauczyciel języka polskiego

miejsce pracy: Zespół Szkół Budowlanych im. J. Gagarina w Bydgoszczy

termin składania dokumentów: 14 sierpnia 2018, godz.  12:00

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO NAUCZYCIELA PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
W ZAWODACH BUDOWLANYCH

 
Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. J. Gagarina w Bydgoszczy ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego.

Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Budowlanych im. J. Gagarina, ul. Pestalozziego 18,
85-095 Bydgoszcz

 Wymiar zatrudnienia: niepełen etat – 9/18
 
Umowa o pracę na czas określony od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r.
z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

 
Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania związane ze stanowiskiem nauczyciela języka polskiego:

wymagania niezbędne:

 • posiada obywatelstwo polskie, 
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie był/a karany/a za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne,
 • znajomość zawodu,
 • studia kierunkowe.

      wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w szkole ponadgimnazjalnej,
 • kreatywność, otwartość,
 • zaangażowanie, motywacja do pracy, umiejętność współpracy i współdziałania,
 • umiejętność stosowania urozmaiconych metod nauczania,
 • umiejętność rozwiązywania problemów i stosowania wiedzy w praktycznym działaniu.

Wymagane dokumenty:

 • List motywacyjny CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 • Kwestionariusz osobowy,
 • Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • Kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej,
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dowód osobisty,
 • Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne,
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku nauczyciela języka polskiego,
 • Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
  z poźn. zm.) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela języka polskiego.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie (p. nr 8) Zespołu Szkół Budowlanych im. J. Gagarina w Bydgoszczy do dnia 14 sierpnia 2018 r. do godz. 12.00 lub przesłać na adres szkoły (ul. Pestalozziego 18, 85-095 Bydgoszcz). Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata
z dopiskiem: „Nabór na stanowisko nauczyciela języka polskiego”. 

Oferty osób, które nie zakwalifikują się na stanowisko zostaną komisyjnie zniszczone.

Wynik naboru:

Wybrany kandydat: Beata Dąbrowska

 

Wybrany kandydat spelnia wymagania wyszczeg6lnione w ogtoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w/w wykazal się dużą znajomościq zagadnień merytorycznych zwiazanych z wykonywaniem zadań na stanowisku nauczyciela  języka polskiego.

 

W ocenie komisji konkursowej w/w rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków służbowych na stanowisku nauczyciela nauczyciela  języka polskiego.

Informację wytworzył:
Magdalena Popielewska
Data wytworzenia:
2018-08-07
Odpowiedzialny:
Magdalena Popielewska
Wprowadził do BIP:
Beata Polasik
Data publikacji w BIP:
2018-08-07 23:31:28
Modyfikował:
Beata Polasik
Data ostatniej modyfikacji:
2018-10-04 08:33:42
Liczba odsłon:
399