Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Zespół Szkół Drzewnych
Numer sprawy:
ZSD-1/2015/ZP
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:
DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH
Termin składania ofert:
2015-08-25
Status postepowania:
rozstrzygnięte

ZAMAWIAJĄCY:

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH

Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 15110000-2, 15131000-5, 15810000-9, 15500000-3, 15430000-1, 15331170-9, 03220000-9, 15310000-4, 031425003, 15200000-0

1.   Specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz), zawierającą szczegółowy opis zamówienia można odbierać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 44, budynek szkoły, parter – sekretariat oraz za pośrednictwem strony internetowej www.bip.oswiata.bydgoszcz.pl.

2.           Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,

3.           Termin realizacji zamówienia: od 01 września 2015r. do 30 czerwca 2016r.

4.           Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w oparciu
o nast
ępujące kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków:

a.    W celu wykazania spełniania warunków wykonawca przedkłada niżej wymienione dokumenty:

1)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp (wg wzoru Zamawiającego),

2)  *pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (dotyczy przypadków gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b uPzp).

b.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o  których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, wykonawca przedkłada niżej wymienione dokumenty:

1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 uPzp (wg wzoru Zamawiającego),

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   c.  Wykonawca - zgodnie z art. 26 ust. 2d uPzp - wraz z ofertą przedkłada:

1)      listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2                 pkt 5 uPzp, albo

2)     informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru Zamawiającego).

   d. Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza   terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast  dokumentu,  o  którym  mowa  w  pkt.  b.  ppkt 2,  składa  dokument/y wystawione   w   kraju,   w   którym   ma   siedzibę   lub   miejsce   zamieszkania  potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Ø  wszystkie ww. dokumenty oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w post
ępowaniu (zawarte w postaci załączników do SIWZ)

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu, czyli ustalenia zdolności określonego podmiotu (wykonawcy) do wykonania zamówienia.

5. Wadium: nie dotyczy

5.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 95%

Wykaz zamówień z referencjami max – 5%

6.    Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Lilla Szpojda tel. 606 956 216

7.    Termin składania ofert: upływa w dniu: 25 sierpnia 2015 r. o godz. 10:00

8.    Otwarcie ofert: nastąpi w dniu składania ofert o godz. 10:15 w Sali nr 19 na parterze budynku szkoły w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 44.

9.    Termin związania ofertą: 30 dni.

10. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21 lipca 2015r.(dokument w załączniku)

(dokument w załączniku)

(dokument w załączniku)

(dokument w załączniku)

(dokument w załączniku)

(dokument w załączniku)

(dokument w załączniku)

(dokument w załączniku)

(dokument w załączniku) 

(dokument w załączniku)Wynik postępowania:

wybrano oferentów - informacja o wyborze

Informacje dodatkowe:

W wyniku postępowania przetargowego wybrano następujących dostawców w zakresie poszczególnych pakietów:

{pakiet_1}
{pakiet_2}
{pakiet_3}
{pakiet_4}
{pakiet_5}
{pakiet_6}
{pakiet_7}
Informację wytworzył:
Zespół Szkół Drzewnych
Data wytworzenia:
2015-07-21
Wprowadził do BIP:
Robert Kiełkowski
Data publikacji w BIP:
2015-07-21 10:20:28
Data ostatniej modyfikacji:
2015-08-27 14:22:24
Liczba odsłon:
1036