Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Zamówienie publiczne

Zamawiający:
Zespół Szkół Drzewnych
Numer sprawy:
ZSD -1/2017/ZP
Tryb postępowania:
przetarg nieograniczony
Przedmiot zamówienia:
DOSTAWA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH
Termin składania ofert:
2017-08-22 10:00
Status postepowania:
rozstrzygnięte

ZESPÓŁ SZKÓŁ DRZEWNYCH W BYDGOSZCZY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH DO STOŁÓWKI INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ DRZEWNYCH

Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 15110000-2, 15131000-5, 15810000-9, 15500000-3, 15430000-1, 15331170-9, 03220000-9, 15310000-4, 031425003, 15200000-0

 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia (siwz), zawierającą szczegółowy opis zamówienia można odbierać osobiście w siedzibie Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy przy ulicy Toruńskiej 44, budynek szkoły, parter – sekretariat oraz za pośrednictwem strony internetowej bip.edu.bydgoszcz.pl
 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających,
 3. Termin realizacji zamówienia: od 01 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.
 4. Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana w oparciu
  o następujące kryteria i dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków:
  1. W celu wykazania spełniania warunków wykonawca przedkłada niżej wymienione dokumenty:

1)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp (wg wzoru Zamawiającego),

2)  *pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (dotyczy przypadków gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b uPzp).

 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o  których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, wykonawca przedkłada niżej wymienione dokumenty:

1)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 uPzp (wg wzoru Zamawiającego),

2)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 uPzp, wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

   c.  Wykonawca - zgodnie z art. 26 ust. 2d uPzp - wraz z ofertą przedkłada:

1)      listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2                 pkt 5 uPzp, albo

2)     informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru Zamawiającego).

   d.Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza   terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast  dokumentu,  o  którym  mowa  w  pkt.  b.  ppkt 2,  składa  dokument/y wystawione   w   kraju,   w   którym   ma   siedzibę   lub   miejsce   zamieszkania  potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

 • wszystkie ww. dokumenty oraz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu (zawarte w postaci załączników do SIWZ)

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły "spełnia - nie spełnia", na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnianie ww. warunków udziału w postępowaniu, czyli ustalenia zdolności określonego podmiotu (wykonawcy) do wykonania zamówienia.

5. Wadium: nie dotyczy

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena – 60%

Wykaz zamówień z referencjami max – 40%

 1. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: Lilla Szpojda tel. 606 956 216
 2. Termin składania ofert: upływa w dniu: 22 sierpnia 2017 r. o godz. 10:00
 3. Otwarcie ofert: nastąpi w dniu składania ofert o godz. 10:15 w Sali nr 19 na parterze budynku szkoły w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 44.
 4. Termin związania ofertą: 30 dni.
 5. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18 lipca 2017r.

Wynik postępowania:

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, że po dokonaniu badania i oceny nieodrzuconych ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz 2164), wybrano jako najkorzystniejszą ofertę oznaczoną nr 1 w zakresie PAKIETU I Dostawa mięsa i wędlin przez: PPHU „JOHN" Paweł John Ul. Źródlana 5, Grotniki 64-140 Włoszakowice

 

Pełna treść informacji w załączniku

 

29 sierpnia 2017r. dodano załączniki w związku z odwołaniem się od wyniku przetargu

 

INFORMACJA O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA OFERT W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA - PAKIET VIII — RYBY I KONSERWY RYBNE WRAZ Z PONOWNYM WYBOREM OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W WW CZĘŚCI ZAMÓWIENIA


Dotyczy: postępowania ZSD-1/2017/ZP „Dostawa produktów żywnościowych dla stołówki Internatu Zespołu Szkół Drzewnych" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający informuje, że w dniu 25.08.2017r. w odpowiedzi na przesłaną Oferentom informację z dnia 24.08.2017r. o Wyborze Oferty Najkorzystniejszej w przedmiotowej części zamówienia wpłynęło pismo Oferenta nr 3 tj. firmy ABER sp. z o.o. Oddział w Bydgoszczy przy ul. Przemysłowej 8. Przedmiotowe pismo wraz z jego uzasadnieniem wskazywało na czynność Zamawiającego niezgodną z treścią SIWZ przedmiotowego zamówienia w zakresie niewłaściwej oceny oraz zaniechania przyznania najwyższej punktacji z tytułu przedstawionych przez ww. oferenta referencji. Zmawiający w SIWZ szczegółowo i jednoznacznie nie określił wymaganej treści referencji — zwłaszcza w odniesieniu do poszczególnych części przedmiotowego zamówienia. Dozwolone zatem w świetle treści SIWZ było przedłożenie przez Oferentów referencji dot. przedmiotu postępowania, którym były ogólnie określone „artykuły żywnościowe".
Zatem po ponownej szczegółowej analizie okoliczności faktycznych i prawnych oraz ponownej analizie treści wszystkich referencji ww. oferenta w korelacji do treści SIWZ - Zmawiający zgodnie z art. 181 ust.2 ustawy PZP uznał zasadność przekazanych przez ww. Oferenta informacji i zarzutów oraz w rezultacie powtórzył czynność oceny ofert w zakresie części zamówienia Pakiet VIII —Ryby i konserwy rybne, dokonując zarazem czynności zaniechanej dot. przyznania ww. oferentowi dodatkowych 40,00 pkt. z tytułu przedłożonych referencji zgodnie z pkt. 15 SIWZ zamiast przyznanych we wcześniejszym badaniu 5,00 pkt.
W rezultacie oferta ww. firmy na pakiet VIII — ryby i konserwy rybne okazała się najkorzystniejsza uzyskując łącznie 100,00 pkt. w ww. części zamówienia.
Zmawiający tym samym unieważnia poprzednią czynność wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie ww. części zamówienia - zawartą w przesłanej Oferentom
informacji Zmawiającego w dniu 24.08.2017r.

Pełna treść informacji w załączniku

 

INFORMACJA O ODSTĄPIENIU OD PODPISANIA UMOWY PRZEZ WYŁONIONEGO WYKONAWCĘ I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W PAKIECIE VII (DOSTAWA JAJ)

Dotyczy: postępowania ZSD-1/2017/ZP „ Dostawa produktów żywnościowych dla stołówki Internatu Zespołu Szkół Drzewnych" prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. W dniu 29.08.2017 r. wpłynęło oświadczenie wyłonionego w postępowaniu Wykonawcy o odstąpieniu od podpisania umowy w w/w postępowaniu; w związku z zaistniałą sytuacją, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579) unieważnia postępowanie w pakiecie VII (dostawa jaja) ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Pełna treść informacji w załączniku

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Ilona Nitecka
  Data wytworzenia:
  2017-08-24
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-08-25 11:25:40
  Liczba pobrań:
  122
 • Informację wytworzył:
  Ilona Nitkiewicz
  Data wytworzenia:
  2017-07-18
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-07-18 11:40:37
  Liczba pobrań:
  95
 • Informację wytworzył:
  Ilona Nitkiewicz
  Data wytworzenia:
  2017-07-18
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-07-18 11:40:37
  Liczba pobrań:
  283
 • Informację wytworzył:
  Ilona Nitkiewicz
  Data wytworzenia:
  2017-07-18
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-07-18 11:40:37
  Liczba pobrań:
  277
 • Informację wytworzył:
  Ilona Nitkiewicz
  Data wytworzenia:
  2017-07-18
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-07-18 11:40:37
  Liczba pobrań:
  300
 • Informację wytworzył:
  Ilona Nitkiewicz
  Data wytworzenia:
  2017-07-18
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-07-18 11:40:37
  Liczba pobrań:
  273
 • Informację wytworzył:
  Ilona Nitkiewicz
  Data wytworzenia:
  2017-07-18
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-07-18 11:40:37
  Liczba pobrań:
  306
 • Informację wytworzył:
  Ilona Nitkiewicz
  Data wytworzenia:
  2017-07-18
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-07-18 11:40:37
  Liczba pobrań:
  276
 • Informację wytworzył:
  Ilona Nitkiewicz
  Data wytworzenia:
  2017-07-18
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-07-18 11:40:37
  Liczba pobrań:
  289
 • Umowa - wzór
  rozmiar: 53 kB
  Informację wytworzył:
  Ilona Nitkiewicz
  Data wytworzenia:
  2017-07-18
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-07-18 11:40:37
  Liczba pobrań:
  335
 • Informację wytworzył:
  Ilona Nitkiewicz
  Data wytworzenia:
  2017-07-18
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-07-18 11:40:37
  Liczba pobrań:
  338
 • Informację wytworzył:
  Ilona Chilicka
  Data wytworzenia:
  2017-08-29
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-08-29 13:46:27
  Liczba pobrań:
  107
 • Informację wytworzył:
  ABER sp. z o.o.
  Data wytworzenia:
  2017-08-25
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-08-29 13:52:51
  Liczba pobrań:
  128
 • Informację wytworzył:
  Ilona Chilicka
  Data wytworzenia:
  2017-08-29
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-08-30 09:46:01
  Liczba pobrań:
  77
 • Informację wytworzył:
  Ilona Chilicka
  Data wytworzenia:
  2017-08-30
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2017-08-30 10:42:12
  Liczba pobrań:
  90
Informację wytworzył:
Ilona Chilicka
Data wytworzenia:
2017-07-18
Odpowiedzialny:
Ilona Chilicka
Wprowadził do BIP:
Robert Kiełkowski
Data publikacji w BIP:
2017-07-18 11:40:37
Modyfikował:
Robert Kiełkowski
Data ostatniej modyfikacji:
2017-08-30 10:38:46
Liczba odsłon:
547