Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
NAUCZYCIEL REWALIDATOR
Miejsce pracy:
Zespół Szkół Drzewnych
Termin składania dokumentów:
2021-09-22 12:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

DYREKTOR

Zespołu Szkół Drzewnych w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko: NAUCZYCIEL REWALIDATOR

 

I. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:


A. Wymagania niezbędne:
1. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.
2. Posiada kwalifikacje w zakresie: oligofrenopedagogiki, surdopedagogiki lub pedagogiki specjalnej.
3. Posiada obywatelstwo polskie.
4. Posiada aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu nauczyciela.
5. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6. Nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne.


B. Wymagania dodatkowe:
1. Jest dyspozycyjna.
2. Jest odpowiedzialna.
3. Jest sumienna i dokładna.
4. Wykazuje umiejętność pracy z młodzieżą.
5. Szybko reaguje w sytuacji zagrożenia.
6. Reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.
II. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku nauczyciela zajęć rewalidacyjnych należeć będą m.in.:
1. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych z młodzieżą.
2. Dbałość o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły.
3. Pełnienie dyżurów zgodnie z grafikiem oraz w przypadku zastępstwa innych nauczycieli.
4. Dozorowanie w czasie zajęć w szkole: dyżur na korytarzu i czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów.
5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora.


III. Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:
1. List motywacyjny
2. Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy.
4. Poświadczone kserokopie świadectw potwierdzających także dodatkowe kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności.
5. Poświadczone kserokopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej.
6. Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie.
7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku nauczyciel.
8. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu
postępowanie karne.
9. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
10. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) DZ.U.UE.L.2016.119.1.


IV. Inne informacje:
1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.
2. Oferty złożone po terminie lub niekompletne, nie będą rozpatrywane.
3. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę w wymiarze 1 etat na czas określony.


V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Nabór na nauczyciela do zajęć
rewalidacji w Zespole Szkół Drzewnych w Bydgoszczy” w terminie do 22 września 2021 roku do godziny 12:00 (decyduje
data i godzina wpływu) w sekretariacie szkoły na podany niżej adres lub pocztą elektroniczną na adres:
zsd@zsd.bydgoszcz.pl

Zespół Szkół Drzewnych w Bydgoszczy
ul. Toruńska 44
85 – 023 Bydgoszcz


Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji dołącza się do jego akt osobowych.
Dokumenty pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie lub zwracane na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

 • Załączniki
 • Informację wytworzył:
  Ilona Chilicka
  Data wytworzenia:
  2021-09-13
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2021-09-13 12:47:14
  Liczba pobrań:
  60
 • Oświadczenie
  rozmiar: 96 kB
  Informację wytworzył:
  Ilona Chilicka
  Data wytworzenia:
  2021-09-13
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2021-09-13 12:47:14
  Liczba pobrań:
  12
 • Informację wytworzył:
  Ilona Chilicka
  Data wytworzenia:
  2021-09-13
  Wprowadził do BIP:
  Robert Kiełkowski
  Data publikacji w BIP:
  2021-09-13 12:47:14
  Liczba pobrań:
  14
Informację wytworzył:
Ilona Chilicka
Data wytworzenia:
2021-09-13
Wprowadził do BIP:
Robert Kiełkowski
Data publikacji w BIP:
2021-09-13 12:47:14
Liczba odsłon:
297