Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
nauczyciel matematyki
Miejsce pracy:
Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2019-01-10 12:00
Status naboru:
nie dokonano wyboru

Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela matematyki.

 

Miejsce pracy: Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, ul. Gajowa 98, 85-717 Bydgoszcz

 

I. Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony od 01.02.2019 r.

wymiar etatu: 0,37 

 

II. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania niezbędne:

 1. posiada wykształcenie wyższe kierunkowe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym (zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 marca 2009r.; Dz. U.50 poz..400 z późn. zm.),
 2. posiada obywatelstwo polskie,
 3. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 4. nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne,
 5. ma doświadczenie na stanowisku nauczyciela w szkole ponadgimnazjalnej,
 6. jest egzaminatorem matematyki – egzamin gimnazjalny, egzamin maturalny
 7. reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej.

 III. Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej,
 3. kserokopię dyplomu, awansu zawodowego oraz kopię dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. W przypadku braku w dyplomie zapisu „specjalność nauczycielska”, „kierunek nauczycielski”, dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nauczyciela przygotowania pedagogicznego jest dokument wydany przez uczelnię wyższą na podstawie § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (…) t. j. Dz. U. z 2013 r.
 4. oświadczenie , że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 5. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz.926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela matematyki.

IV. Termin i miejsce składania ofert:

 10.01.2019 r. do godz. 12.00

Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

ul. Gajowa 98

85-717 Bydgoszcz

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej  imieniem i nazwiskiem kandydata  z dopiskiem "Nabór na stanowisko nauczyciela matematyki"

     

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do Sekretariatu Szkoły.
O zakwalifikowaniu się do rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty, które wpłyną po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 

 

Wynik naboru:

Wyboru nie dokonano, nie zgłosił się żaden kandydat

Informację wytworzył:
Joanna Wójt
Data wytworzenia:
2019-01-03
Wprowadził do BIP:
Roman Wojtkiewicz
Data publikacji w BIP:
2019-01-04 13:40:22
Modyfikował:
Roman Wojtkiewicz
Data ostatniej modyfikacji:
2019-03-25 09:47:17
Liczba odsłon:
479