Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
 • Sprawozdanie finansowe szkoły

  2019-05-13 12:20

  Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno Administracyjnych informuje, że realizując obowiązek wynikający z § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1911 ze zmianami), sprawozdania finansowe szkoły są opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Bydgoskiego Biura Finansów Oświaty pod następującym adresem: http://bip.bbfo.bydgoszcz.pl/bbfo/450/sprawozdania-finansowe-jednostek-oswiatowych.html

 • Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno - Administracyjnych w Bydgoszczy

  2011-12-14 08:52
 • Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno -Administracyjnych

  2011-02-28 12:03