Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk (teoretycznych i praktycznych)
Miejsce pracy:
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy
Termin składania dokumentów:
2021-09-17 10:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 im Franciszka Siemiradzkiego

w Bydgoszczy

ogłasza nabór na wolne stanowisko: Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk 

 

I. Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

  1. Posiada wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.

  2. Posiada obywatelstwo polskie.

  3. Posiada zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych.

  4. Nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne lub dyscyplinarne.

 

II. Oferty osób powinny zawierać następujące dokumenty:

  1. CV

  2. List motywacyjny

  3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

  4. Kopie świadectw potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia, umiejętności.

  5. Kopie świadectw potwierdzających przebieg pracy zawodowej.

  6. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne.

  7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

  8. Oświadczenie, że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.

  9. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko nauczyciela przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk.

  10. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku nauczyciela.

 

III. Warunki pracy:

  1. rodzaj umowy: umowa na czas określony, 1 etat, miejsce pracy: Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 37

  

IV. Inne informacje:

  1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie.

  2. Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

  3. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

  4. Z kandydatem wyłonionym w drodze konkurencji zostanie zawarta umowa o pracę na czas określony (od 20.09.2021 do 24.06.2022).

 

V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem

 

„Nabór na stanowisko Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1 im. Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy” w terminie do 17.09.2021 r. do godziny 10:00 w kancelarii szkoły lub pocztą na adres:

 

Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im Franciszka Siemiradzkiego

85-224 Bydgoszcz, ul. Św. Trójcy 37 

Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji, dołącza się do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych osób będą zniszczone komisyjnie lub zwracane na wniosek zainteresowanych w terminie 14 dni od dnia zakończenia rekrutacji.

Informację wytworzył:
Ewa Ankiewicz-Jasińska
Data wytworzenia:
2021-09-12
Odpowiedzialny:
Ewa Ankiewicz-Jasińska
Wprowadził do BIP:
Ewa Ankiewicz-Jasińska
Data publikacji w BIP:
2021-09-12 22:28:43
Liczba odsłon:
38