Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
Konserwator urzadzeń basenowych
Miejsce pracy:
Zespół Szkół Medycznych
Termin składania dokumentów:
2019-05-17 12:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

Dyrektor Zespołu Szkół Medycznych w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowisko: konserwator  (niepełny wymiar etatu  0,50) - 

konserwator  urządzeń basenowych.

Praca w systemie zmianowym, również w soboty i niedziele.

 

Wymagania niezbędne:

· pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

· wykształcenie minimum zawodowe,

· niekaralność

· umiejętność w pracy w zespole,

Wymagania dodatkowe:

· stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku konserwatora basenu,

· solidność i samodzielność,

· mobilność i dyspozycyjność czasowa.

Dodatkowym atutem będzie:

· doświadczenie w obsłudze technicznej basenu oraz w serwisowaniu instalacji basenowych,

· uprawnienia do przeglądu urządzeń grzewczych,

· uprawnienia do wykonywania prac na wysokości,

· posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego SEP w zakresie:

        eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych

        eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń cieplnych

· znajomość technologii uzdatniania wody basenowej,

· znajomość zagadnień dotyczących wentylacji pomieszczeń.

Zakres wykonywanych na stanowisku pracy zadań:

· obsługa i nadzór nad urządzeniami basenowymi - utrzymanie właściwych parametrów urządzeń uzdatniania wody, w szczególności: pomp, central wentylacyjnych, filtrów, wymienników,

· konserwacja urządzeń filtrujących, ogrzewających wodę w basenie,

· konserwacja systemu wentylacji,

· uzupełnianie środków chemicznych zgodnie z instrukcją,

· obsługa, naprawa i konserwacja elektrycznych urządzeń znajdujących się w obiekcie,

· czyszczenie dna basenu odkurzaczem wodnym,

· dbanie o porządek wewnątrz i na zewnątrz obiektu

Wymagane dokumenty:

· życiorys (CV),

· list motywacyjny,

· kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

· kopie posiadanych świadectw pracy,

· inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

· oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

· oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania stanowiska konserwatora urządzeń basenowych,

· oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentacji związanej z realizacją postępowania kwalifikacyjnego w naborze na stanowisko konserwatora.

 

Inne informacje:
1. O zakwalifikowaniu się na rozmowę kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
2. Wynik rekrutacji będzie umieszczony na stronie internetowej BIP.
3. Oferty należy składać na adres:

Zespół Szkół Medycznych 
ul. Swarzewska 10
85-731 Bydgoszcz
z dopiskiem „OFERTA PRACY NA STANOWISKO KONSERWATOR” pocztą lub osobiście w sekretariacie szkoły w terminie do 17 maja 2019 r. do godziny 12.00. Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). O zakwalifikowaniu się do rozmowy kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,  dokumenty pozostałych kandydatów nieodebrane do dnia 24.05.2019r. zostaną zniszczone komisyjnie.

 

dyrektor szkoły        

Informację wytworzył:
Aldona Sobień
Data wytworzenia:
2019-04-15
Odpowiedzialny:
Aleksandra Sulżycka
Wprowadził do BIP:
Marzena Czechumska
Data publikacji w BIP:
2019-02-11 11:32:56
Modyfikował:
Aldona Sobień
Data ostatniej modyfikacji:
2019-04-15 12:33:21
Liczba odsłon:
274