Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Nabór do pracy

Stanowisko:
RATOWNIK
Miejsce pracy:
Zespół Szkół Ogólnokształcących NR 5 w Bydgoszczy (BASEN)
Termin składania dokumentów:
2019-06-03 08:00
Status naboru:
w toku (minął termin składania dokumentów)

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5w Bydgoszczy

ogłasza nabór na stanowisko

 

RATOWNIK

 

Forma zatrudnienia: umowa o pracę

         praca w systemie zmianowym, również w soboty i niedziele

 

  1. Wymagania niezbędne:

a)     wykształcenie minimum średnie,

b)     posiadanie stopnia ratownika wodnego,

c)     pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

d)     niekaralność,

e)     umiejętność pracy w zespole,

f)      wysoki poziom kultury osobistej,

g)     odpowiedzialność i odporność na stres,

h)     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

  1. 2.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1)     Pełnienie dyżuru na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej.

2)     Kontrola stanu technicznego i liczebnego urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się.

3)     Sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych (gwizdek), przekroczeń regulaminu pływalni.

4)     Reagowanie na wszelkie wypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na hali basenowej.

5)     Dbanie o czystość i porządek na basenie i chodniku wokół niecek.

6)     Prowadzenie dziennika rejestrów wypadków na obiekcie.

7)     Informowanie konserwatorów o wszelkich usterkach na hali basenowej oraz reagowanie na dewastacje ze strony klientów.

8)     Utrzymywanie porządku na stanowisku pracy podczas pełnienia służby i po jej zakończeniu (układanie deseczek do nauki pływania, pozbieranie piłek itp.
i zniesienie do miejsca w tym celu przygotowanego i kontrola ich stanu liczebnego na koniec zmiany).

9)     Przestrzeganie harmonogramu stałych rezerwacji basenu i torów wg grafiku przedstawionego przez kierownika basenu (ustawienie oznakowania informującego o rezerwacji toru oraz informowanie za pomocą dzwonka o kończącej się rezerwacji całego basenu).

10) Kontrolowanie stanu lin torowych oraz sprzętu będącego na wyposażeniu basenu.

11) Zabezpieczenie i prowadzenie punktu medycznego w zakresie pierwszej pomocy (informowanie o zapotrzebowaniu na środki medyczne).

  1. 3.     Wymagane dokumenty:

1)     Życiorys (CV)

2)     Podanie o pracę.

3)     Kopie świadectw pracy.

4)     Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

5)     Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe.

6)     Oświadczenie, że kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

7)     Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

8)     Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego
ww stanowiska.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie szkoły:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5

ul. Szarych Szeregów 4a, 85-829 Bydgoszcz (sekretariat)

 

od 03.06.2019r. do 28.06.2019r. w godzinach 08:00 do 14:00

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „RATOWNIK”.

 

Osoby spełniające wymogi formalne zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Życiorys (CV) powinien być podpisany i opatrzony klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2018.poz 1000 ).

Informację wytworzył:
LESZEK SIEKIERSKI
Data wytworzenia:
2019-06-01
Odpowiedzialny:
LESZEK SIEKIERSKI
Wprowadził do BIP:
Leszek Siekierski
Data publikacji w BIP:
2019-03-09 12:51:20
Modyfikował:
Leszek Siekierski
Data ostatniej modyfikacji:
2019-06-01 18:26:05
Liczba odsłon:
402