Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Samochodowych zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony BIP.

Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą się zdarzyć sytuacje, że pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. skany dokumentów,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Zespół Szkół Samochodowych
ul. Powstańców Wielkopolskich 63
85-090 Bydgoszcz
tel.: 523423939
e-mail: sek@zss.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Leszek Łuczak, luczak@zss.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 523423939. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół Samochodowych mieści się przy Al. Powstańców Wielkopolskich 63 w Bydgoszczy.

 1. Do budynku prowadzi jedno wejście główne od Al. Powstańców Wielkopolskich oraz wjazd na dziedziniec szkolny od ul. Gajowej. Z dziedzińca szkolnego do budynku prowadzą dwa wejścia.
 2. Szkoła posiada publiczną Stację Kontroli Pojazdów, do której prowadzi brama wjazdowa od strony Al. Powstańców Wielkopolskich.
 3. Dla uczniów i osób zainteresowanych przeznaczone jest wejście od strony Al. Powstańców Wielkopolskich, przy którym znajduje się szatnia/portiernia.
 4. Sekretariat, gabinet Dyrektora szkoły i pomieszczenia administracyjne Szkoły znajdują się na parterze i pierwszym piętrze budynku szkoły. Do wyżej wskazanych pomieszczeń prowadzą schody zewnętrzne i wewnętrzne.
 5. Budynek Szkoły nie jest wyposażony w windy, a podjazd dla wózków inwalidzkich jest od strony dziedzińca szkoły. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 6. Na ścianie holu głównego na parterze widnieje tablica informująca o rozkładzie pomieszczeń w budynku.
 7. Na terenie szkoły znajduje się parking dla samochodów osobowych.
 8. Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 10. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.
 11. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.
 12. W indywidualnych przypadkach osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoła umożliwia dostęp alternatywny poprzez wsparcie innej osoby (pracownika szkoły) bądź zastosowanie wsparcia technicznego (komunikowanie się drogą telefoniczną lub internetową).
Informację wytworzył:
dyrektor Janusz Tomas
Data wytworzenia:
2020-09-21
Wprowadził do BIP:
Leszek Łuczak
Data publikacji w BIP:
2020-09-21 17:26:16
Liczba odsłon:
566