Strona główna
Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy

Informacje o placówce

Nazwa szkoły:
Bursa Nr 2
im.
Rodzaj szkoły:
Bursa
Telefon:
523421294
Faks:
523420504
Adres:
ul. Swarzewska 2
85-731 Bydgoszcz
Dyrektor:
Przemysław Wieczorek
Inspektor ochrony danych:
Beata Michalska
iod@um.bydgoszcz.pl
Skrzynka ePUAP:
/umb-B02/SkrytkaESP

 Klauzula informacyjna Bursy nr 2 w Bydgoszczy

  (dla rodziców/opiekunów prawnych)

 

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych Państwa dzieci przetwarzanych w Bursie nr 2 w Bydgoszczy jest Dyrektor.

2) Inspektor ochrony danych osobowych w Bursie nr 2  Beata Michalska iod@um.bydgoszcz.pl, powołany zgodnie z Art. 158 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r.

3) Administrator danych osobowych – Dyrektor Bursy nr 2 - przetwarza dane osobowe na podstawie Art. 6 ust. 1 pkt. a, b, c, e oraz Art. 9 Ust. 2 pkt. b, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Państwa dane osobowe i dane Państwa dzieci przetwarzane będą w celu/celach:

a) rekrutacji dzieci do bursy,

b) ewidencji dzieci,

c) prowadzenia dokumentacji przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej,

d) w celach sprawozdawczych,

e) korzystania z monitoringu wizyjnego na warunkach niezbędnych do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych osobowych Państwa dziecka będzie:

a) Bursa nr 2 w Bydgoszczy,

b) podmioty współpracujące z bursą w zakresie edukacji, opieki i wychowania,

zgodnie z obowiązującym prawem – Ustawa Prawo Oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. z poźn. zmianami.

6) Państwa dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa,

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w 

Bursie nr 2 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych dziecka jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych dziecka jest uniemożliwienie działalności statutowej bursy wobec Pani/Pana dziecka.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 


Informację wytworzył:
Przemysław Wieczorek
Data wytworzenia:
2023-09-01
Odpowiedzialny:
Przemysław Wieczorek
Wprowadził do BIP:
Agnieszka Pietrzak
Data publikacji w BIP:
2012-01-16 07:04:25
Modyfikował:
Przemysław Wieczorek
Data ostatniej modyfikacji:
2023-09-01 09:47:35
Liczba odsłon:
31516